มุมธรรมะ
ฟังธรรมบรรยาย
ภาพกิจกรรม
ตารางงานปฏิบัติธรรม เดือน มกราคม ๒๕๖๒
ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ หมายเหตุ
๑.๓ ม.ค. ๖๒๑๒ ม.ค. ๖๒วัดบ้านเก่าบ่อ บ้านแสนสุข ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญพระครูภาวนากิจจาทร085 0235 235
๒.๔ ม.ค. ๖๒๑๓ ม.ค. ๖๒วัดสารภี บ้านสารภี ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานีพระอธิการวานิช ติกฺขวีโร061 1031 800
๓.๔ ม.ค. ๖๒๑๓ ม.ค. ๖๒วัดป่าพุทธนิมิต บ้านฮี ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี084 7459 602
๔.๕ ม.ค. ๖๒๑๔ ม.ค. ๖๒วัดนาหนองทุ่ง บ้านบ้าน นาหนองทุ่ง ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูปริยัตยานุการ094 2677 223
๕.๕ ม.ค. ๖๒๑๔ ม.ค. ๖๒วัดป่า นาสะอาด บ้านนาสะอาด ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญพระปลัด สงวน อนุตฺตโร094 1849 787
๖.๖ ม.ค. ๖๒๑๕ ม.ค. ๖๒วัดสายนาดง บ้านสายนาดง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญเจ้าอธิการ ขวัญใจ กนฺตสีโล088 3674 667
๗.๘ ม.ค. ๖๒๑๖ ม.ค. ๖๒วัดป่าหัวน้ำ บ้านหัวน้ำ ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานีพระครูโกวิทสุวรรณณาภรณ์093 3962 163
๘.๘ ม.ค. ๖๒๑๖ ม.ค. ๖๒วัดบูรพา บ้านขามป้อม ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูวิมลพัฒนคุณ
๙.๑๒ ม.ค. ๖๒๒๑ ม.ค. ๖๒วัดบ้านนาดี บ้านนาดี ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูอรุณโสตฺถิธรรม083 3723297
๑๐.๑๔ ม.ค. ๖๒๒๓ ม.ค. ๖๒วัดเอี่ยมวนาราม บ้านม่วงเดียด ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีพระอธิการ หนูจันทร์ จนฺทูปโม089 2827 557
๑๑.๑๔ ม.ค. ๖๒๒๓ ม.ค. ๖๒วัดนาไผ่ บ้านนาไผ่ ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานีพระอธิการจงกล คมฺภีรธมฺโม092 6860 008
๑๒.๑๔ ม.ค. ๖๒๒๓ ม.ค. ๖๒วัดบ้าน ห้วยยาง บ้านห้วยยาง ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี089 9468 852
๑๓.๑๔ ม.ค. ๖๒๒๓ ม.ค. ๖๒วัดศรีสงคราม บ้านท่าบ่อ ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนมพระครูสิริปัญญาวิชัย087 2187 701
๑๔.๑๕ ม.ค. ๖๒๒๔ ม.ค. ๖๒สำนักปฏิบัติธรรมภูนกหงษ์ บ้านแก้งอะฮวน ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี088 3488 606
๑๕.๑๗ ม.ค. ๖๒๒๕ ม.ค. ๖๒วัดปัจฉิมวัน บ้านเสารีก ต.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญพระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ081 3211 599
๑๖.๒๐ ม.ค. ๖๒๒๙ ม.ค. ๖๒ที่พักสงฆ์ ป่าช้านาห้วยแดง บ้านนาห้วยแดง ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี089 9179 101
๑๗.๒๒ ม.ค. ๖๒๓๑ ม.ค. ๖๒วัดนาหว้า บ้านนาหว้า ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูวชิรธรรมโสภณ081 8769 335
๑๘.๒๓ ม.ค. ๖๒๑ ก.พ. ๖๒ศูนย์ปฏิบัติธรรม ป่าช้าทรายพูล บ้านทรายพูล ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล098 1975 699063 1452500
๑๙.๒๕ ม.ค. ๖๒๓ ก.พ. ๖๒วัดป่าสำโรง (ส่างแพง) บ้านสำโรง ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล083 7387309
๒๐.๒๕ ม.ค. ๖๒๓ ก.พ. ๖๒วัดแก่งศรีโคตร บ้านแก่งศรีโคตร ต.โนนก่อ อ.สิริธร จ.อุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล085 9298 789
๒๑.๒๖ ม.ค. ๖๒๓๐ ม.ค. ๖๒วักบ้านโสกดู่ บ้านโสกดู่ ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมาพระมหาเชาว์ ฐานรโต094 4909 599
๒๒.๒๘ ม.ค. ๖๒๖ ก.พ. ๖๒พระธาตุดอยฮาง บ้านดอยแม่แอบ ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงรายพระอาจารย์บุญเรือง086 2296 735
๒๓.๒๙ ม.ค. ๖๒๗ ก.พ. ๖๒วัดป่าลุมพุก บ้านลุมพุก ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานีพระอธิการเวหา มหาปุญฺโญ062 4260889