ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๒๑.ผู้เข้าถึงพระพุทธศาสนาพระครูสิริภาวนาภิรมที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน บ้านดอนสวรรค์ ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ฟัง
๒๒.ธรรมะเบ็ดเตล็ดพระครูสิริภาวนาภิรมที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน บ้านดอนสวรรค์ ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ฟัง
๒๓.หัวใจของการปฏิบัติธรรม ๔ ประการพระครูสิริภาวนาภิรมวัดบ้านเก่าบ่อ บ้านแสนสุข ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ฟัง
๒๔.ผลของการปฏิบัติธรรมพระครูสิริภาวนาภิรมศูนย์ประชุมและอบรมคณะสงฆ์ห้วยแซร์ ฟัง
๒๕.อานิสงส์ของการบวชพระครูสิริภาวนาภิรม ฟัง
๒๖.อานิสงส์ของการประพฤติธรรมพระครูสิริภาวนาภิรม๒๔ พ.ย. ๕๖สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๒๗.โรคทางกายกับโรคทางจิตพระครูสิริภาวนาภิรมสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๒๘.บุคคลผู้ประพฤติธรรมพระครูสิริภาวนาภิรมวัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๒๙.สิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุพระครูสิริภาวนาภิรม๖ ก.ค. ๕๖วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๓๐.พื้นฐานการปฏิบัติธรรมพระครูสิริภาวนาภิรมสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๓๑.การละกิเลสพระครูสิริภาวนาภิรม๑๒ พ.ค. ๕๖สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๓๒.ความหมายของธรรมะพระครูสิริภาวนาภิรม๑๗๓๑/๕ ม.๖ บ้านเขตประชาพัฒน์ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฟัง
๓๓.ปกิณกธรรมพระครูสิริภาวนาภิรมวัดดอนป่าช้าบ้านคำหว้า ฟัง
๓๔.ปฏิบัติเพื่อความเป็นอิสระพระครูสิริภาวนาภิรม๑๗ ก.ค. ๕๐วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๓๕.การภาวนาพระครูสิริภาวนาภิรม ฟัง
๓๖.การให้ทานพระครูสิริภาวนาภิรม ฟัง
๓๗.พิจารณาความแก่พระครูสิริภาวนาภิรม๓ ก.ย. ๕๗๑๗๓๑/๕ ม.๖ บ้านเขตประชาพัฒน์ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฟัง
๓๘.นชีรติสูตรพระครูสิริภาวนาภิรม๓ ก.ย. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๓๙.วัฏสงสารพระครูสิริภาวนาภิรม๒๗ ส.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๔๐.ปฏิบัติธรรมประกอบด้วยองค์ ๔พระครูสิริภาวนาภิรม๒๑ ส.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง