ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๔๑.ปฏิบัติธรรมประกอบด้วยองค์ ๔พระครูสิริภาวนาภิรม๒๑ ส.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๔๒.สิ่งที่เป็นยอด ๗ ประการพระครูสิริภาวนาภิรม๒๐ ก.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๔๓.วิชามาร ๔ ประการพระครูสิริภาวนาภิรม๑๘ ก.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๔๔.สมาธิพระครูสิริภาวนาภิรม ฟัง
๔๕.สุขและทุกข์พระครูสิริภาวนาภิรม ฟัง
๔๖.หลักปฏิบัติ ๓ ประการ (๒)พระครูสิริภาวนาภิรมวัดสุทธิวนาราม ฟัง
๔๗.แก่นของพระศาสนาพระครูสิริภาวนาภิรมที่พักสงฆ์บ้านโคกสว่าง ฟัง
๔๘.คุณธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมพระครูสิริภาวนาภิรม ฟัง
๔๙.เหตุเกิดแห่งปัญญาพระครูสิริภาวนาภิรม๑๒ ม.ค. ๕๘วัดนาหนองทุ่ง บ้านนาหนองทุ่ง ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๕๐.หลักการปฏิบัติธรรมพระครูสิริภาวนาภิรม๖ ม.ค. ๕๘สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๕๑.สติปัฏฐาน ๔พระครูสิริภาวนาภิรม๓๐ ธ.ค. ๕๗สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๕๒.กาลและมิใช่กาลพระครูสิริภาวนาภิรม๒๗ ธ.ค. ๕๗ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน บ้านดอนสวรรค์ ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ฟัง
๕๓.สังขารมันไม่เที่ยงพระครูสิริภาวนาภิรม๓ ก.ค. ๕๗วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๕๔.ทางแห่งความพ้นทุกข์พระครูสิริภาวนาภิรม๒ ก.ค. ๕๗วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๕๕.อารมณ์พระกัมมัฏฐานพระครูสิริภาวนาภิรม๒๙ มิ.ย. ๕๗วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๕๖.อยู่อย่างต่ำ ประพฤติอย่างสูงพระครูสิริภาวนาภิรม๖ พ.ค. ๕๗สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๕๗.เรารักษาธรรม ธรรมรักษาเราพระครูสิริภาวนาภิรม๑๗ ก.ค. ๕๖วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๕๘.ดูจิตดูใจพระครูสิริภาวนาภิรม๑๖ ก.ค. ๕๖วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๕๙.ปัจจัตตังพระครูสิริภาวนาภิรม๑๕ ก.ค. ๕๖วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๖๐.จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าวพระครูสิริภาวนาภิรม๑๓ ก.ค. ๕๖วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง