ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๖๑.บาปเป็นเหตุแห่งทุกข์พระครูสิริภาวนาภิรม๑๒ ก.ค. ๕๖วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๖๒.ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมพระครูสิริภาวนาภิรม๒๗ มี.ค. ๕๖วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๖๓.การอบรมจิตพระครูสิริภาวนาภิรม๒๕ มี.ค. ๕๖วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๖๔.ปฏิบัติดีจะมีสุขพระครูสิริภาวนาภิรม๒๐ ธ.ค. ๕๕๑๗๓๑/๕ ม.๖ บ้านเขตประชาพัฒน์ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฟัง
๖๕.การอุทิศส่วนบุญพระครูสิริภาวนาภิรม๑๙ ธ.ค. ๕๕๑๗๓๑/๕ ม.๖ บ้านเขตประชาพัฒน์ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฟัง
๖๖.การปฏิบัติธรรมที่ไม่ผิดพระครูสิริภาวนาภิรม๑๗ ธ.ค. ๕๕๑๗๓๑/๕ ม.๖ บ้านเขตประชาพัฒน์ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฟัง
๖๗.อานิสงส์ของการสวดมนต์พระครูสิริภาวนาภิรม๕ มี.ค. ๕๒วัดป่าดงเย็น ฟัง
๖๘.รูปนามพระครูสิริภาวนาภิรม๑๖ ธ.ค. ๕๗๑๗๓๑/๕ ม.๖ บ้านเขตประชาพัฒน์ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฟัง
๖๙.ปริวาสกรรมพระครูสิริภาวนาภิรม๒๓ พ.ย. ๕๗วัดรุกขาวาส ฟัง
๗๐.หลักการปฏิบัติให้ได้ผลดีพระครูสิริภาวนาภิรม๓ ก.ค. ๕๗วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๗๑.ลำดับของการเจริญภาวนาพระครูสิริภาวนาภิรม๘ พ.ค. ๕๗สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๗๒.มหาสติปัฏฐานพระครูสิริภาวนาภิรม๕ พ.ค. ๕๗สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๗๓.อนุปุพพธรรม ๗ ประการพระครูสิริภาวนาภิรม๒๒ ม.ค. ๕๗วัดปัจฉิมวัน บ้านเสารีก ต.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ฟัง
๗๔.การปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลเร็วพระครูสิริภาวนาภิรม๒๑ ม.ค. ๕๗วัดป่านาสะอาด บ้านนาสะอาด ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ฟัง
๗๕.การบำเพ็ญบารมีพระครูสิริภาวนาภิรม๑๕ ม.ค. ๕๗วัดสามแยกโพธาราม ฟัง
๗๖.การเกิดดับของรูปนามพระครูสิริภาวนาภิรม๑๔ ม.ค. ๕๗วัดสายนาดง บ้านสายนาดง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ฟัง
๗๗.สภาวะธรรมพระครูสิริภาวนาภิรม๒๖ พ.ย. ๕๖สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๗๘.การประพฤติพรหมจรรย์พระครูสิริภาวนาภิรม๒๒ พ.ย. ๕๖สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๗๙.สาระของชีวิตพระครูสิริภาวนาภิรม๗ ก.ย. ๕๖สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๘๐.การฝึกจิต (๑)พระครูสิริภาวนาภิรม๖ ก.ย. ๕๖ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก บ้านนาเมือง ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ฟัง