ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๘๑.การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลเร็วพระครูสิริภาวนาภิรม๑๕ ก.ค. ๕๖วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๘๒.ภัยของผู้บวชใหม่พระครูสิริภาวนาภิรม๒๐ เม.ย. ๕๖วัดแก้งเกลี้ยง ฟัง
๘๓.การสำรวมอินทรีย์ (๒)พระครูสิริภาวนาภิรม๑๙ เม.ย. ๕๖วัดแก้งเกลี้ยง ฟัง
๘๔.การปฏิบัติธรรมให้ได้ผลพระครูสิริภาวนาภิรม๑๕ มี.ค. ๕๖วัดหนองเหล็ก บ้านหนองเหล็ก ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ฟัง
๘๕.อุปาทานพระครูสิริภาวนาภิรม๑๘ ธ.ค. ๕๕๑๗๓๑/๕ ม.๖ บ้านเขตประชาพัฒน์ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฟัง
๘๖.โอวาทปาติโมกข์พระครูสิริภาวนาภิรม๑๗ ธ.ค. ๕๕๑๗๓๑/๕ ม.๖ บ้านเขตประชาพัฒน์ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฟัง
๘๗.สำรวมจิต พิชิตกิเลสพระครูสิริภาวนาภิรม๑๖ ธ.ค. ๕๕๑๗๓๑/๕ ม.๖ บ้านเขตประชาพัฒน์ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฟัง
๘๘.ปฏิบัติถูกจึงเห็นผลพระครูสิริภาวนาภิรม๑๖ ก.ค. ๕๓วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๘๙.อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม (๑)พระครูสิริภาวนาภิรม๒ มี.ค. ๕๓วัดโพนสูง บ้านดอนโทน ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ฟัง
๙๐.หนทางสู่นิพพานพระครูสิริภาวนาภิรม๒๔ ก.พ. ๕๓วัดโพนสูง บ้านดอนโทน ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ฟัง
๙๑.ปฏิบัติธรรมต้องมีศรัทธาพระครูสิริภาวนาภิรม๑๘ ก.พ. ๕๓วัดป่าหนองบัว บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ฟัง
๙๒.สมาธิเป็นฐานของวิปัสสนาพระครูสิริภาวนาภิรม๓๐ ม.ค. ๕๓ ฟัง
๙๓.อานิสงส์ของการประพฤติธรรมพระครูสิริภาวนาภิรม๒๖ ม.ค. ๕๓วัดปัจฉิมวัน บ.เสารีก ต.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ฟัง
๙๔.แนวทางการปฏิบัติธรรมพระครูสิริภาวนาภิรม๒๒ ม.ค. ๕๓วัดปัจฉิมวัน บ.เสารีก ต.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ฟัง
๙๕.การปฏิบัติธรรมพระครูสิริภาวนาภิรม๑๘ ม.ค. ๕๓วัดปัจฉิมวัน บ.เสารีก ต.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ฟัง
๙๖.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพระครูสิริภาวนาภิรม๒๙ ธ.ค. ๕๒ที่พักสงฆ์สมประสงค์ ฟัง
๙๗.ธรรมอันเป็นยาอายุวัฒนะพระครูสิริภาวนาภิรม๒๔ ธ.ค. ๕๒ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน บ้านดอนสวรรค์ ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ฟัง
๙๘.ศีล สมาธิ ปัญญาพระครูสิริภาวนาภิรม๒๒ ธ.ค. ๕๒ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน บ้านดอนสวรรค์ ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ฟัง
๙๙.ธรรมะ ๔ ข้อที่ทำให้การปฏิบัติได้ผลเร็วพระครูสิริภาวนาภิรม๒๕ พ.ย. ๕๒วัดดอนป่าช้าบ้านคำหว้า ฟัง
๑๐๐.หนอพระครูสิริภาวนาภิรม๒๓ พ.ย. ๕๒วัดดอนป่าช้าบ้านคำหว้า ฟัง