ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๑๐๑.ภัยในวัฏสงสารพระครูสิริภาวนาภิรม๓ มี.ค. ๕๒วัดป่าดงเย็น ฟัง
๑๐๒.พระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานพระครูสิริภาวนาภิรม๑๘ ก.พ. ๕๐วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๑๐๓.การสำรวมอินทรีย์ (๑)พระครูสิริภาวนาภิรม๑๖ ก.ค. ๕๐วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๑๐๔.พระศาสนาพระครูสิริภาวนาภิรม๕ ก.พ. ๕๐วัดป่าบ้านน้ำท่วม ฟัง
๑๐๕.คุณธรรม ๖ ประการพระครูสิริภาวนาภิรม๔ ก.พ. ๕๐วัดป่าบ้านน้ำท่วม ฟัง
๑๐๖.การระวังจิตพระครูสิริภาวนาภิรม๒๕ ก.พ. ๕๙วัดโพนสูง บ้านดอนโทน ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ฟัง
๑๐๗.การฝึกจิตพระครูสิริภาวนาภิรม๙ ก.ค. ๕๙ ฟัง
๑๐๘.อิริยาบถปิดบังทุกข์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐๙.ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น (๒)พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๐.โลกนี้คือละครพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๑.วิสัยทัศน์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๒.เรื่องของเทวดา (๒)พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๓.เรื่องของเทวดา (๑)พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๔.บุญข้าวสากพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๕.เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๖.ธัมมชีวิโน ผู้เป็นอยู่โดยธรรมพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๗.ความเอื้อเฟื้อของพระเถระพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๘.ความเป็นจริงของสังขารพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๙.มหาบุญมหากุศลพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๒๐.จิตสั่งการพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง