ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๑๐๑.บารมีพระครูสิริภาวนาภิรม๔ มี.ค. ๕๒วัดป่าดงเย็น ฟัง
๑๐๒.ภัยในวัฏสงสารพระครูสิริภาวนาภิรม๓ มี.ค. ๕๒วัดป่าดงเย็น ฟัง
๑๐๓.พระพุทธเจ้าสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานพระครูสิริภาวนาภิรม๑๘ ก.พ. ๕๐วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๑๐๔.การสำรวมอินทรีย์ (๑)พระครูสิริภาวนาภิรม๑๖ ก.ค. ๕๐วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๑๐๕.พระศาสนาพระครูสิริภาวนาภิรม๕ ก.พ. ๕๐วัดป่าบ้านน้ำท่วม ฟัง
๑๐๖.คุณธรรม ๖ ประการพระครูสิริภาวนาภิรม๔ ก.พ. ๕๐วัดป่าบ้านน้ำท่วม ฟัง
๑๐๗.การระวังจิตพระครูสิริภาวนาภิรม๒๕ ก.พ. ๕๙วัดโพนสูง บ้านดอนโทน ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ฟัง
๑๐๘.การฝึกจิตพระครูสิริภาวนาภิรม๙ ก.ค. ๕๙ ฟัง
๑๐๙.อิริยาบถปิดบังทุกข์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๐.ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น (๒)พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๑.โลกนี้คือละครพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๒.วิสัยทัศน์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๓.เรื่องของเทวดา (๒)พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๔.เรื่องของเทวดา (๑)พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๕.บุญข้าวสากพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๖.เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๗.ธัมมชีวิโน ผู้เป็นอยู่โดยธรรมพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๘.ความเอื้อเฟื้อของพระเถระพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๙.ความเป็นจริงของสังขารพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๒๐.มหาบุญมหากุศลพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง