Cinque Terre
" อปัณณกะปฏิปทา "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๑๕ ส.ค. ๖๑
สถานที่ : วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เปิด 160 ครั้ง, ดาวน์โหลด 47 ครั้ง

ดาวน์โหลด