Cinque Terre
" คุณธรรมเป็นสิ่งสูงสุด "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๓ ส.ค. ๖๑
สถานที่ : วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เปิด 163 ครั้ง, ดาวน์โหลด 60 ครั้ง

ดาวน์โหลด