Cinque Terre
" เหตุเช่นใดผลเช่นนั้น "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๔ ส.ค. ๖๑
สถานที่ : วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เปิด 195 ครั้ง, ดาวน์โหลด 85 ครั้ง

ดาวน์โหลด