Cinque Terre
" ตา ๕ ประการ "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๒๓ ก.ย. ๕๘
สถานที่ : วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เปิด 1,883 ครั้ง, ดาวน์โหลด 817 ครั้ง

ดาวน์โหลด