Cinque Terre
" โลกธรรม ๘ ประการ "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๖ ม.ค. ๕๙
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เปิด 1,836 ครั้ง, ดาวน์โหลด 799 ครั้ง

ดาวน์โหลด