Cinque Terre
" เกวัฏฏสูตร "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๗ ม.ค. ๕๙
สถานที่ : สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
เปิด 1,942 ครั้ง, ดาวน์โหลด 823 ครั้ง

ดาวน์โหลด