Cinque Terre
" พึงปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธา "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๑๙ ม.ค. ๕๙
สถานที่ : วัดปัจฉิมวัน บ.เสารีก ต.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
เปิด 1,837 ครั้ง, ดาวน์โหลด 796 ครั้ง

ดาวน์โหลด