Cinque Terre
" หลักการบำเพ็ญตบะธรรม "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๑๓ ก.พ. ๕๙
สถานที่ : วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เปิด 1,875 ครั้ง, ดาวน์โหลด 824 ครั้ง

ดาวน์โหลด