Cinque Terre
" บุคคล ๓ จำพวก "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๑๓ ก.พ. ๕๙
สถานที่ : วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เปิด 1,836 ครั้ง, ดาวน์โหลด 796 ครั้ง

ดาวน์โหลด