Cinque Terre
" การประพฤติวุฏฐานวิธี "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๑๕ ก.พ. ๕๙
สถานที่ : วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
เปิด 1,881 ครั้ง, ดาวน์โหลด 822 ครั้ง

ดาวน์โหลด