Cinque Terre
" ภยตูปัฏฐานญาณ "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๑๓ ต.ค. ๕๘
สถานที่ : วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เปิด 1,821 ครั้ง, ดาวน์โหลด 795 ครั้ง

ดาวน์โหลด