Cinque Terre
" นิพพิทาญาณ "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๑๕ ต.ค. ๕๘
สถานที่ : วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เปิด 1,846 ครั้ง, ดาวน์โหลด 799 ครั้ง

ดาวน์โหลด