Cinque Terre
" มุญจิตุกัมยตาญาณ "
พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร)
วันที่ : ๑๖ ต.ค. ๕๘
สถานที่ : วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เปิด 1,837 ครั้ง, ดาวน์โหลด 798 ครั้ง

ดาวน์โหลด