Cinque Terre
" ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น (๒) "
พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)
เปิด 1,784 ครั้ง, ดาวน์โหลด 759 ครั้ง

ดาวน์โหลด