Cinque Terre
" ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น (๒) "
พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)
เปิด 1,747 ครั้ง, ดาวน์โหลด 745 ครั้ง

ดาวน์โหลด