Cinque Terre
" บวชกายบวชใจ "
พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)
สถานที่ : วัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
เปิด 254 ครั้ง, ดาวน์โหลด 223 ครั้ง

ดาวน์โหลด