ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๑.ชีวประวัติหลวงพ่อพระราชปริยัตยากรพระราชปริยัตยากร ฟัง
๒.สมถะกับวิปัสสนาพระราชปริยัตยากร ฟัง
๓.สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๒)พระราชปริยัตยากร ฟัง
๔.สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการเจริญวิปัสสนา (ตอนที่ ๑)พระราชปริยัตยากร ฟัง
๕.กิเลสทำให้จิตตกไปฝ่ายต่ำพระราชปริยัตยากร ฟัง
๖.สิ่งขวางกั้นการปฏิบัติธรรมพระราชปริยัตยากร ฟัง
๗.วิปัสสนาญาณ ๑๖พระราชปริยัตยากร ฟัง
๘.อนุโลมญาณ (สัจจานุโลมิกญาณ)พระราชปริยัตยากร ฟัง
๙.สังขารุเปกขาญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๑๐.ปฏิสังขาญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๑๑.มุญจิตุกัมยตาญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๑๒.นิพพิทาญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๑๓.อาทีนวญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๑๔.ภยตูปัฏฐานญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๑๕.ภังคญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๑๖.อุทยัพพยญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๑๗.สัมมสนญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๑๘.ปัจจยปริคคหญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๑๙.นามรูปปริจเฉทญาน - ปัจจยปริคคหญาณพระราชปริยัตยากร ฟัง
๒๐.ตอบปัญหากัมมัฏฐานพระราชปริยัตยากร ฟัง