ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๑.บวชกายบวชใจพระครูภาวนากิจจาทรวัดบ้านเก่าบ่อ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ฟัง
๒.อิริยาบถปิดบังทุกข์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓.ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้น (๒)พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔.โลกนี้คือละครพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕.วิสัยทัศน์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖.เรื่องของเทวดา (๒)พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗.เรื่องของเทวดา (๑)พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๘.บุญข้าวสากพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙.เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ความจริงพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐.ธัมมชีวิโน ผู้เป็นอยู่โดยธรรมพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑.ความเอื้อเฟื้อของพระเถระพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๒.ความเป็นจริงของสังขารพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๓.มหาบุญมหากุศลพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๔.จิตสั่งการพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๕.ทุกขเวทนาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๖.จิตตกอยู่ในวงล้อมของกิเลสพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๗.กิเลสย่อมรั่วรดจิตที่ไม่รักษาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๘.ร่างกายเป็นของไม่จีรังพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๙.บารมีธรรมค้ำชูจิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๒๐.ทานอุปปารมีพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง