ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๑.ผลแห่งกรรมพระครูสิริภาวนาภิรม ฟัง
๒.เหตุเช่นใดผลเช่นนั้นพระครูสิริภาวนาภิรม๔ ส.ค. ๖๑วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๓.คุณธรรมเป็นสิ่งสูงสุดพระครูสิริภาวนาภิรม๓ ส.ค. ๖๑วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๔.อปัณณกะปฏิปทาพระครูสิริภาวนาภิรม๑๕ ส.ค. ๖๑วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๕.ปฏิสังขาญาณพระครูสิริภาวนาภิรม๑๗ ต.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๖.มุญจิตุกัมยตาญาณพระครูสิริภาวนาภิรม๑๖ ต.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๗.นิพพิทาญาณพระครูสิริภาวนาภิรม๑๕ ต.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๘.อาทีนวญาณพระครูสิริภาวนาภิรม๑๔ ต.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๙.ภยตูปัฏฐานญาณพระครูสิริภาวนาภิรม๑๓ ต.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๑๐.ภังคญาณพระครูสิริภาวนาภิรม๑๒ ต.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๑๑.อุทยัพพยญาณพระครูสิริภาวนาภิรม๑๑ ต.ค. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง
๑๒.อินทรีย์ ๕ ประการพระครูสิริภาวนาภิรม๑๕ ก.พ. ๕๙วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฟัง
๑๓.การประพฤติวุฏฐานวิธีพระครูสิริภาวนาภิรม๑๕ ก.พ. ๕๙วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฟัง
๑๔.สมาธิเป็นบาทแห่งวิปัสสนาพระครูสิริภาวนาภิรม๑๔ ก.พ. ๕๙วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฟัง
๑๕.บุคคล ๓ จำพวกพระครูสิริภาวนาภิรม๑๓ ก.พ. ๕๙วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฟัง
๑๖.หลักการบำเพ็ญตบะธรรมพระครูสิริภาวนาภิรม๑๓ ก.พ. ๕๙วัดแปลงกระถิน บ้านแปลงกระถิน ต.หัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ฟัง
๑๗.พึงปฏิบัติธรรมด้วยศรัทธาพระครูสิริภาวนาภิรม๑๙ ม.ค. ๕๙วัดปัจฉิมวัน บ.เสารีก ต.เสารีก อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ฟัง
๑๘.เกวัฏฏสูตรพระครูสิริภาวนาภิรม๗ ม.ค. ๕๙สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๑๙.โลกธรรม ๘ ประการพระครูสิริภาวนาภิรม๖ ม.ค. ๕๙สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ฟัง
๒๐.ตา ๕ ประการพระครูสิริภาวนาภิรม๒๓ ก.ย. ๕๘วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ฟัง