ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๖๑.วิริยสัมโพชฌงค์พระราชปริยัตยากร ฟัง
๖๒.ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์พระราชปริยัตยากร ฟัง
๖๓.สติสัมโพชฌงค์พระราชปริยัตยากร ฟัง
๖๔.อินทรีย์ ๕ ประการพระราชปริยัตยากร ฟัง
๖๕.สัมมัปปธาน ๔พระราชปริยัตยากร ฟัง
๖๖.สติปัฏฐาน ๔พระราชปริยัตยากร ฟัง
๖๗.โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการพระราชปริยัตยากร ฟัง
๖๘.อุปกิเลสพระราชปริยัตยากร ฟัง
๖๙.วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ประการพระราชปริยัตยากร ฟัง
๗๐.ชุมทางกัมมัฏฐานพระราชปริยัตยากร ฟัง
๗๑.อันตรายของการเจริญวิปัสสนาพระราชปริยัตยากร ฟัง
๗๒.สิ่งที่วิปัสสนาควรละ (โอฆะ ๔)พระราชปริยัตยากร ฟัง
๗๓.สังโยชน์ ๑๐ ประการพระราชปริยัตยากร ฟัง
๗๔.สิ่งขวางกั้นการบรรลุธรรมพระราชปริยัตยากร ฟัง
๗๕.ภาพ ๕ ประการพระราชปริยัตยากร ฟัง
๗๖.มาร ๕ ประการพระราชปริยัตยากร ฟัง
๗๗.นิวรณ์ ๕ ประการพระราชปริยัตยากร ฟัง
๗๘.กิเลส ๑๐ ประการพระราชปริยัตยากร ฟัง
๗๙.โรคใจ ๑๐ ประการพระราชปริยัตยากร ฟัง
๘๐.โรค ๒ ประการพระราชปริยัตยากร ฟัง