ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๒๑.มุมของโลกพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๒๒.พญาจิตราชผู้ครองกายนครพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๒๓.บิดา-มารดา คือผู้ให้ชีวิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๒๔.ภาวะของจิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๒๕.แสงปัญญาส่องใจพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๒๖.ผลของทานต่างกันอย่างไรพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๒๗.จุดบอดของพระศาสนาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๒๘.เมตตาบารมีพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๒๙.การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓๐.บุญเป็นมงคลยอดชีวิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓๑.นักบวช ๔ จำพวกพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓๒.ทวารทั้ง ๙พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓๓.จิตเก็บทั้งบุญและบาปพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓๔.กำหนดต้นจิตเพื่อละตัณหาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓๕.ผู้มีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓๖.การให้ทานที่เห็นผลในปัจจุบันพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓๗.โทษของนิวรณ์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓๘.การสนองคุณบิดา-มารดาอย่างสูงพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๓๙.กิเลสผู้ยิ่งใหญ่ ฆ่ามันได้อย่างไรพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๐.กลิ่นของศีลพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง