ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๔๑.เข้าใจทุกข์แล้ว ก็เข้าใจโลกพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๒.กถาพรรณนาคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๓.ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๔.กรรมบันดาลพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๕.การอบรมอินทรีย์ (๒)พระครูภาวนากิจจาทร๖ มิ.ย. ๕๐ ฟัง
๔๖.ปริวาสกรรมพระครูภาวนากิจจาทร๖ มี.ค. ๕๐ ฟัง
๔๗.ปฏิบัติจริง ได้ผลจริงพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๘.มนุษย์ ๕ ประเภทพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๙.ล่วงทุกข์ได้เพราะบารมีพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๐.กรรมนิยมพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๑.เกิดมาเพื่อสร้างบารมีพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๒.กำหนดต้นจิตเพื่อดับตัณหาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๓.หลักการสังหารกิเลสโดยตรงพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๔.จิตเสวยทุกขเวทนาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๕.การเกิดมาเป็นมนุษย์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๖.กรรมฐานขี้ยาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๗.ขันธ์ห้าเป็นของหนักพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๘.ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้นพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๙.ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีโภคะมากพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖๐.รู้เท่าทันกิเลสพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง