ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๔๑.เข้าใจทุกข์แล้ว ก็เข้าใจโลกพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๒.กถาพรรณนาคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากรพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๓.ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๔.กรรมบันดาลพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๕.การอบรมอินทรีย์ (๒)พระครูภาวนากิจจาทร๖ มิ.ย. ๕๐ ฟัง
๔๖.ปริวาสกรรมพระครูภาวนากิจจาทร๖ มี.ค. ๕๐ ฟัง
๔๗.ปฏิบัติจริง ได้ผลจริงพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๘.มนุษย์ ๕ ประเภทพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๔๙.ล่วงทุกข์ได้เพราะบารมีพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๐.กรรมนิยมพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๑.เกิดมาเพื่อสร้างบารมีพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๒.กำหนดต้นจิตเพื่อดับตัณหาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๓.หลักการสังหารกิเลสโดยตรงพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๔.จิตเสวยทุกขเวทนาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๕.การเกิดมาเป็นมนุษย์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๖.กรรมฐานขี้ยาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๗.ขันธ์ห้าเป็นของหนักพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๘.ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีอายุยืนหรืออายุสั้นพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๕๙.ปฏิปทาเป็นเหตุให้มีโภคะมากพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖๐.รู้เท่าทันกิเลสพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง