ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๖๑.บุญเป็นเพื่อนดี บาปเป็นเพื่อนชั่วพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖๒.เกิดเป็นคนอย่าจนน้ำใจพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖๓.นาภายในนาภายนอกพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖๔.อายตนะ ๖ เป็นบ่อเกิดของบุญและบาปพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖๕.สภาวะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖๖.ปฏิบัติตรงเพื่อเห็นธรรมพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖๗.เข้าส่งอารมณ์ ๖ กาลพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖๘.กำหนดรู้เวทนา ความคิด เสียงพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๖๙.กำหนดถูกต้องแล้วบาปไม่เกิดพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗๐.กำหนดต้นจิตแยกรูปแยกนามพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗๑.การแสวงหาสิ่งที่จะต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตายพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗๒.อารมณ์ของจิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗๓.สอนวินัยพระใหม่พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗๔.วิธีปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗๕.โรคทางกายกับโรคทางใจพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗๖.ยารักษาโรคเบื้องต้นถึงที่สุดพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗๗.ยาขนานเอกพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗๘.เมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๗๙.พลังแห่งบาป เกิดร่วมกับจิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๘๐.แผ่เมตตาฆ่าความโกรธพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง