ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๘๑.เป็นทุกข์เพราะหูพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๘๒.ปฏิบัติธรรมให้ถูกธรรมพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๘๓.ธาตุทึบ ธาตุฉลาดพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๘๔.ตำรายาแก้ปัญหาความทุกข์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๘๕.เครื่องประดับคือศีลพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๘๖.การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๘๗.อารมณ์กรรมฐานพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๘๘.สายทางของจิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๘๙.ศีลคุ้มครองจิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙๐.โลกแห่งความผิดหวังพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙๑.โลกธรรม ๘ ประการพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙๒.ภิกษุใจเพชรพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙๓.ปัญหาของชีวิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙๔.บวชสนองคุณพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙๕.น้ำใจพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙๖.ดับทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙๗.ฉลาดในการสั่งสมบารมีพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙๘.เงื้อมมือมารพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๙๙.ความเป็นมนุษย์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐๐.ขอขมามารดาบิดาลับหลังพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง