ค้นหา
รายชื่อธรรมะ
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แสดงธรรม วันที่ สถานที่ ฟัง
๑๐๑.กำหนดทุกขเวทนาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐๒.สิ้นอาสวะถึงสันติลักษณะพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐๓.วิธีกำจัดกิเลสพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐๔.รู้จักทุกข์ รู้จักจิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐๕.พิจารณารูปนามพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐๖.ประโยชน์ของการกำหนดต้นจิตพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐๗.บาปทางวาจาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐๘.บวชเพื่อออกจากทุกข์พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๐๙.ชีวิตคือความเป็นอยู่พระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๐.จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๑.ความมั่นคงของพระธรรมวินัยพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๒.ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาทานพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๓.แก้ปัญหาชีวิตอย่างถาวรพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๔.กิเลสปิดตาบังใจพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๕.กิเลสดับได้ด้วยวิปัสสนาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๖. กำหนดความอยากเพื่อละตัณหาพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๗.อย่าเหม็นก่อนตาย ทำดีไว้เป็นมรดกโลกพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๘.วิธีแก้ราคะกิเลสพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๑๙.เล่ห์กลกิเลสพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง
๑๒๐.ร้อนกายเย็นใจพระครูภาวนากิจจาทร ฟัง