ธาตุปัจจเวกขณปาฐะ


(นำ) หันทะ มะยัง ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐัง ภะณามะ เส.

(บทพิจารณาจีวร)

(รับ) ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง,

สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ;

ยะทิทัง จีวะรัง ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล,

สิ่งเหล่านี้คือจีวร และบุคคลผู้ใช้สอยจีวรนั้น;

ธาตุมัตตะโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ
นิสสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน
นิชชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล
สุญโญว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน

สัพพานิ ปะนะ อิมานิ จีวะรานิ อะชิคุจฉะนียานิ,

ก็จีวรทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม;

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันฯ

(บทพิจารณาบิณฑบาต)

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง,

สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ;

ยะทิทัง ปิณฑะปาโต ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล,

สิ่งเหล่านี้คือบิณฑบาต และบุคคลผู้บริโภคบิณฑบาตนั้น;

ธาตุมัตตะโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ
นิสสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน
นิชชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล
สุญโญว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน

สัพโพ ปะนายัง ปิณฑะปาโต อะชิคุจฉะนีโย,

ก็บิณฑบาตทั้งหมดนี้ ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม;

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันฯ

(บทพิจารณาเสนาสนะ)

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง,

สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ;

ยะทิทัง เสนาสะนัง ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล,

สิ่งเหล่านี้คือเสนาสนะ และบุคคลผู้ใช้สอยเสนาสนะนั้น;

ธาตุมัตตะโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ
นิสสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน
นิชชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล
สุญโญว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน

สัพพานิ ปะนะ อิมานิ เสนาสะนานิ อะชิคุจฉะนียานิ,

ก็เสนาสนะทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม;

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันฯ

(บทพิจารณาคิลานเภสัชบริขาร)

ยะถาปัจจะยัง ปะวัตตะมานัง ธาตุมัตตะเมเวตัง,

สิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น กำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิจ;

ยะทิทัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร ตะทุปะภุญชะโก จะ ปุคคะโล,

สิ่งเหล่านี้คือ คิลานเภสัชบริขารอันเกื้อกูลแก่คนไข้และบุคคลผู้บริโภคคิลานเภสัชบริขารนั้น;

ธาตุมัตตะโกเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ
นิสสัตโตมิได้เป็นสัตวะอันยั่งยืน
นิชชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคล
สุญโญว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน

สัพโพ ปะนายัง คิลานะปัจจะยะเภสัชชะปะริกขาโร อะชิคุจฉะนีโย,

ก็คิลานเภสัชบริขารทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิม;

อิมัง ปูติกายัง ปัต๎วาครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิจนี้แล้ว
อะติวิยะ ชิคุจฉะนียานิ ชายันติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันฯ