ปัฏฐนะฐปนะคาถา


(นำ) หันทะ มะยัง ปัฏฐะนะฐะปะนะคาถาโย ภะณามะ เส.

(รับ) ยันทานิ เม กะตัง ปุญญังเตนาเนนุททิเสนะ จะ,
ขิปปัง สัจฉิกะเรยยาหังธัมเม โลกุตตะเร นะวะ,

บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้, เพราะบุญนั้น และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
ขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตตรธรรม ๙ ในทันที,

สะเจ ตาวะ อะภัพโพหังสังสาเร ปะนะ สังสะรัง,

ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร,

นิยะโต โพธิสัตโตวะสัมพุทเธนะ วิยากะโต
นาฏฐาระสะปิ อาภัพพะฐานานิ ปาปุเณยยะหัง,

ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้, ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว,
ไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ ๑๘ อย่าง,

ปัญจะเวรานิ วัชเชยยังระเมยยัง สีละรักขะเน,
ปัญจะกาเม อะลัคโคหังวัชเชยยัง กามะปังกะโต,

ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง ๕, พึงยินดีในการรักษาศีล,
ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง ๕, พึงเว้นจากเปือกตมกล่าวคือกาม,

ทุททิฏฐิยา นะ ยุชเชยยังสังยุชเชยยัง สุทิฏฐิยา,
ปาเป มิตเต นะ เสเวยยังเสเวยยัง ปัณฑิเต สะทา,

ขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว, พึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงาม,
ไม่พึงคบมิตรชั่ว, พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ,

สัทธาสะติหิโรตตัปปา- ตาปักขันติคุณากะโร,
อัปปะสัย๎โห วะ สัตตูหิ เหยยัง อะมันทะมุย๎หะโก,

ขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ, คือ ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ ความเพียรและขันติ,
พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้, ไม่เป็นคนเขลา คนหลงงมงาย,

สัพพายาปายุปาเยสุเฉโก ธัมมัตถะโกวิโท,
เญยเย วัตตัต๎วะสัชชัง เมญาณัง อะเฆวะ มาลุโต,

ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญ, เป็นผู้เฉียบแหลมในอรรถและธรรม,
ขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้, ดุจ ลมพัดไปในอากาศ ฉะนั้น,

ยา กาจิ กุสะลา มะยาสา สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา,
เอวัง วุตตา คุณา สัพเพโหนตุ มัยหัง ภะเว ภะเว,

ความปรารถนาใดๆ ของข้าพเจ้าที่เป็นกุศล, ขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ,
คุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้, จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกๆ ภพ,

ยะทา อุปปัชชะติ โลเกสัมพุทโธ โมกขะเทสะโก,
ตะทา มุตโต กุกัมเมหิ ลัทโธกาโส ภะเวยยะหัง,

เมื่อใด, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ เกิดขึ้นแล้วในโลก, เมื่อนั้น,
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย, เป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรม,

มะนุสสัตตัญจะ ลิงคัญจะปัพพัชชัญจุปะสัมปะทัง,
ละภิต๎วา เปสะโล สีลี ธาเรยยัง สัตถุสาสะนัง,

ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์, ได้เพศบริสุทธิ์, ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว,
เป็นคนรักศีล, มีศีล, ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดา

สุขาปะฏิปะโท ขิปปา-ภิญโญ สัจฉิกะเรยยะหัง,
อะระหัตตัปผะลัง อัคคังวิชชาทิคุณะลังกะตัง,

ขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวก, ตรัสรู้ได้พลัน, การกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ,
อันประดับด้วยธรรมมีวิชชาเป็นต้น,

ยะทิ นุปปัชชะติ พุทโธกัมมัง ปะริปูรัญจะ เม,
เอวัง สันเต ละเภยยาหัง ปัจเจกะโพธิมุตตะมันติ,

ถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้น, แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้ว, เมื่อเป็นเช่นนั้น,
ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทอญ.