วันทาตอนเย็น


วันทามิ ภันเต, เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน, สุปะติฏฐิตัง, สารีริกะธาตุมะหา-โพธิง, พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทา, กายะสา, วะจะสา มะนะสา เจวะ วันทาเมเต ตะถาคะเต สะยะเน, อาสะเน ฐาเน คะมะเน จาปิ สัพพะทา ฯ

(กราบ)

อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง, สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง, สาธุ สาธุ สาธุ, อะนุโมทามิ ฯ

(กราบ)

วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

วันทามิ ธัมมัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

วันทามิ สังฆัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

วันทามิ อาราเม พัทธะเสมายัง, โพธิรุกขัง เจติยัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

วันทามิ มาตาปิตาครูอุปัชฌาอาจะริยะคุณัง, สัพพะ เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ

วันทามิ ภันเต ภะคะวา โลกะนาถัง อะตีตัง เม โทสัง, อะนาคะตัง เม โทสัง, ปัจจุปปันนัง เม โทสัง, ขะมะถะ เม ภันเต ฯ สาธุ, สาธุ, สาธุ, อะนุโมทามิ ฯ

(กราบ ๓ ครั้ง)