พระคาถาโพธิบาท


บูระพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง บูระพารัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

หมายเหตุ : เที่ยวต่อไปให้เปลี่ยน บูระพารัส๎มิง เป็น อาคะเนย์รัส๎มิง - ทักษิณรัส๎มิง – หรดีรัส๎มิง – ปัจจิมรัส๎มิง – พายัพรัส๎มิง – อุดรรัส๎มิง – อิสานรัส๎มิง – อากาศรัส๎มิง – ปฐวีรัส๎มิง นอกนั้นเหมือนกันหมดฯ

ตัวนอก – ตัวใน

บูระพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง บูระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง บูรพารัส๎มิง พระสังฆานัง ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร สัพพะเคราะห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน สัพพะเคราะห์ตัวใดใด ขอให้กลายเป็นดี เคราะห์ปีขอให้เคลื่อน เคราะห์เดือนขอให้คลาย เคราะห์วันขอให้หาย เหมือนน้ำดับไฟ วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม รักขันตุ สุรักขันตุ

หมายเหตุ : เที่ยวต่อไปให้เปลี่ยน บูระพารัส๎มิง เป็น อาคะเนย์รัส๎มิง - ทักษิณรัส๎มิง – หรดีรัส๎มิง – ปัจจิมรัส๎มิง – พายัพรัส๎มิง – อุดรรัส๎มิง – อิสานรัส๎มิง – อากาศรัส๎มิง – ปฐวีรัส๎มิง นอกนั้นเหมือนกันหมดฯ (สวดให้ผู้อื่น เปลี่ยน ภะวันตุ เม เป็น ภะวันตุ เต).

พระคาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ

อิมัส๎มิง มงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตา ราชะเสมาณาเขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะ-สะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ.

หมายเหตุ : เที่ยวต่อไปให้เปลี่ยน พุทธะชาละปะริกเขตเต เป็น ธัมมะชาละปะริกเขตเต – ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต – สังฆะชาละปะริกเขตเต นอกนั้นเหมือนกันหมด