พระคาถาเมตตาหลวง (ย่อ)


๑. คำสวดแผ่เมตตา (ย่อ)

๑. สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๒. สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๓. สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๔. สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๕. สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๖. สัพพา อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๗. สัพเพ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๘. สัพเพ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๙. สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๑๐. สัพเพ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๑๑. สัพเพ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๑๒. สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ฯ

๒. คำสวดแผ่กรุณา (ย่อ)

๑. สัพเพ สัตตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๒. สัพเพ ปาณา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๓. สัพเพ ภูตา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๔. สัพเพ ปุคคะลา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๕. สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๖. สัพพา อิตถิโย สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๗. สัพเพ ปุริสา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๘. สัพเพ อะริยา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๙. สัพเพ อะนะริยา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๑๐. สัพเพ เทวา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๑๑. สัพเพ มะนุสสา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๑๒. สัพเพ วินิปาติกา สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ฯ

๓. คำสวดแผ่มุทิตา (ย่อ)

๑. สัพเพ สัตตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๒. สัพเพ ปาณา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๓. สัพเพ ภูตา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๔. สัพเพ ปุคคะลา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๕. สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๖. สัพพา อิตถิโย ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๗. สัพเพ ปุริสา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๘. สัพเพ อะริยา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๙. สัพเพ อะนะริยา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๑๐. สัพเพ เทวา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๑๑. สัพเพ มะนุสสา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๑๒. สัพเพ วินิปาติกา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ ฯ

๔. คำสวดแผ่อุเบกขา (ย่อ)

๑. สัพเพ สัตตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๒. สัพเพ ปาณา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๓. สัพเพ ภูตา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๔. สัพเพ ปุคคะลา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๕. สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๖. สัพพา อิตถิโย กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๗. สัพเพ ปุริสา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณายัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๘. สัพเพ อะริยา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๙. สัพเพ อะนะริยา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๑๐. สัพเพ เทวา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัลยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๑๑. สัพเพ มะนุสสา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

๑๒. สัพเพ วินิปาติกา กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยานัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

-----------------------

เมตตาหลวงโดยย่อ


อะหัง สุขิโต โหมิ อะเวโร โหมิ อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ อะนีโฆ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา สัพเพ ปุคคะลา สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา สัพพา อิตถิโย สัพเพ ปุริสา สัพเพ อะริยา สัพเพ อะนะริยา สัพเพ เทวา สัพเพ มะนุสสา สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ กัมมัสสะกา กัมมะทายาทา กัมมะโยนี กัมมะพันธู กัมมะปะฏิสะระณา ยัง กัมมัง กะริสสันติ กัล๎ยาณัง วา ปาปะกัง วา ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ ฯ

-----------------------