ระลึกถึงพระพุทธคุณ


องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร บมิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคีบ่พันพัว สุวคนธกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆะกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุณ- ยภาพนั้นนิรันดร

-----------------------

ระลึกถึงพระธรรมคุณ


ธรรมะคือคุณากร ส่วนชอบสาธร
ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมล
ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล
และเก้ากับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข
ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง
ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง
ด้วยจิตและกายวาจา.

-----------------------

ระลึกถึงพระสังฆคุณ


สงฆ์ใดสาวกศาสดา รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์
เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน
ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง
เหินห่างทางข้าศึกปอง บ่มิลำพอง
ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแต่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล
สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์
อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพัน
ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน
อุดมดิเรกนิรัติสัย
จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ.......

-----------------------

บทสวดชยสิทธิคาถา


ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ธะวิสุทธศาสดา
ตรัสรู้ อะนุตตะระสะมา ธิ ณ โพธิบัลลังก์
ขุนมารสหัสสพหุพา- หุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีรีเมขละประทัง คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราน
รุมพลพหลพยุหะปาน พระสมุททะนองมา
หวังเพื่อผจญวะระมุนิน ทะสุชินนะราชา
พระปราบพหลพยุหะมา- ระมะเลืองมะลายสูญ
ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมลละไพบูลย์
ทานาทิธรรมะวิธิกูล ชนะน้อมมะโนตาม
ด้วยเดชะสัจจะวจนา และนะมามิองค์สาม
ขอจงนิกรพละสยาม ชยะสิทธิทุกวาร
ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดชชะเทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตตะผลาญ อริแม้นมุนินทร...

-----------------------

บทสวดเคารพคุณครูอาจารย์


ปาเจราจะริยา โหนติ คุณุตตะรานุสาสกา
ปัญญาวุฑฒิ กะเรเต เต ทินโนวาเท นะมามิหัง.
อนึ่งข้าขอคำนับน้อม ต่อพระครูผู้การุณ
โอบเอื้อและเจือจุน อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์
ยัง บ่ ทราบก็ได้ทราบ ทั้งบุญบาปทุกสิ่งอัน
ชี้แจงและแบ่งปัน ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน
จิตมากด้วยเมตตา และกรุณา บ่ เอียงเอน
เหมือนท่านมาแกล้งเกณฑ์ ให้ฉลาดและแหลมคม
ขจัดเขลาบรรเทาโม- หะจิตมืดที่งุนงง
กังขา ณ อารมณ์ ก็สว่างกระจ่างใจ
คุณส่วนนี้ควรนับ ถือว่าเลิศ ณ แดนไตร
ควรนึกและตรึกใน จิตน้อมนิยมชม...

-----------------------

ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์


(นำ) หันทะ มะยัง อาจะริยะคุณัง กะโรมะ เส.

(รับ) อิมินา สักกาเรนะ ข้าขอน้อมคารวะบูชา
คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้ให้การศึกษาและอบรม
เริ่มต้นจากวัยประถม ให้วิทยาคมเสมอมา
เพิ่มพูนสติและปัญญา อีกวิชาศีลธรรมประจำใจ
ท่านชี้ทางสว่างสดใส ทั้งระเบียบวินัยประจำตน
ศิษย์ที่ดีต้องหมั่นฝึกฝน ประพฤติตนให้เป็นคนดี
จงสังวรสำรวมเอาไว้ ตั้งกายและใจให้มั่นคง
ตั้งจิตไว้ให้เที่ยงตรง เพื่อจรรโลงในพระคุณ
ขอผลบุญโปรดจงเกื้อหนุน คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ เทอญฯ

-----------------------

พระคุณแม่


แม่สละสวย สละสาวคราวอุ้มท้อง แม่ไม่ร้อง แม่ไม่บ่น แม่ทนได้
แม่เฝ้าถนอม จนครรภ์แก่ แม่เต็มใจ จะหาใคร เหมือนแม่ แพ้ทุกคน
ครบสิบเดือน เคลื่อนคลอด รอดชีวิต แม่ใกล้ชิด ลูกน้อย คอยฝึกฝน
แม่ลำบาก อย่างไร ใจแม่ทน สายเลือดข้น เต้าแม่กลั่น ปันลูกกิน
แม่ป้องริ้น ป้องไร มิให้ผ่าน แม่สงสาร ห่วงลูกยา กว่าทรัพย์สิน
แม่เห่กล่อม ยามนิทรา เป็นอาจิณ แม่ไม่ผิน แม่ไม่ผัน ทุกวันมา
ยามลูกสุข แม่สุขสม อารมณ์ชื่น ยามลูกขื่น แม่ขม ระทมกว่า
ยามลูกไข้ แม่อดนอน ร้อนอุรา ยามลูกยา อับโชค แม่โศกใจ
คราวลูกหิว แม่หิวกว่า น้ำตาร่วง แม่เป็นห่วง ดิ้นรนหา เอามาให้
แม้แม่อด หมดข้าวปลา ไม่ว่าไร แม่สละได้ ลูกอิ่มแปล้ แม่ทนเอา
ใครไหนเล่า เฝ้าอบรม บ่มนิสัย แม้เติบใหญ่ ไม่ท้อถอยคอยนั่งเฝ้า
พระคุณเลิศ ลูกโศก ช่วยบรรเทา ใครไหนเล่า รักมั่นแท้ แม่ฉันเอง...

-----------------------

พระคุณพ่อ


คุณอะไร ไหนเล่า จะเท่าพ่อ เป็นผู้ก่อ กำเนิด เลิศคุณค่า
พระคุณท่าน เหนือสิ่งใด ในโลกา สุดพรรณนา เหนือจะเทียบ เปรียบสิ่งใด
พ่อเลี้ยงลูก ทุกคน ให้เป็นสุข พ่อหวังปลูก อนาคต ให้สดใส
พ่อจะยาก ลำบาก สักเพียงใด พ่อหวังให้ ลูกได้ดี เป็นศรีตน
ห่วงลูกยาม เจ็บไข้ ใครรักษา ห่วงลูกยา ก่อนหลับ คิดสับสน
ห่วงลูกอด เวทนา เมื่อคราจน ห่วงลูกตน ยิ่งกว่าตัว ของพ่อเอง
ลูกยังว่าย ไม่ถึงฝั่ง พ่อยังทุกข์ ลูกถึงฝั่ง พ่อมีสุข ชมลูกเก่ง
ลูกได้ดี เป็นศรีแก่พ่อ และตัวเอง ลูกพ่อเก่ง พ่อมีสุข ทุกคืนวัน.

-----------------------

มรดกของพ่อแม่


พ่อแม่ไม่มี เงินทอง จะกองให้ จงตั้งใจ พากเพียร เรียนหนังสือ
หาวิชา ความรู้ เป็นคู่มือ เพื่อยึดถือ เอาไว้ ใช้เลี้ยงกาย
พ่อและแม่ มีแต่ จะแก่เฒ่า จะเลี้ยงเจ้า เรื่อยไป นั้นอย่าหมาย
ใช้วิชา ช่วยตน ไปจนตาย ลูกสบาย แม่กับพ่อ ก็ชื่นใจ.

-----------------------

การถนอมดวงใจแม่ ๑๐ ประการ


ลูกที่ดีมีหัวใจแบ่งให้แม่ ต้องดูแลเลี้ยงดูชูใจท่าน
เพียงแต่ลูกถามไถ่ให้ชื่นบาน ด้วยคำหวานก็แสนสุดสบายใจ
ต้องรักษาความดีไม่มีพร่อง และยังต้องเพิ่มความดีที่สดใส
มีหิริโอตตัปปะชนะภัย รู้สึกความละอายในสิ่งทราม
ต้องรู้จักอดกลั้นและอดทน ต้องเป็นคนจิตผ่องใสไม่เกรงขาม
ต้องน่ารักน่าเอ็นดูทุกโมงยาม เป็นคนงามทั้งกิริยาและน้ำใจ
ทั้งมนุษย์เทวดาอยากช่วยเหลือ อยากจุนเจือให้เป็นสุขทุกสมัย
ทั้งบัณฑิตสรรเสริญเจริญใจ อยู่ใดใครก็อยากผูกสัมพันธ์
ผลสุดท้ายอาจได้ถึงมรรคผล บรรลุจนนิพพานเมื่อดับขันธ์
จบคุณงามความดีที่รำพัน ได้ช่วยกันสรรเสริญลูกคนดี.

-----------------------

สำนึกพระคุณแม่


พระคุณแม่ เลิศฟ้า มหาสมุทร พระคุณแม่ สูงสุด มหาศาล
พระคุณแม่ เลิศกว่า สุธาธาร ใครจะปาน แม่ฉัน นั้นไม่มี
อันพระคุณ ใครใคร ในพิภพ ยังรู้จบ แจ้งคำ มาพร่ำขาน
แม่และพ่อ มีคุณต่อบุตร สุดประมาณ ขอกราบกราน ระลึกถึง ซึ้งพระคุณ
เจ้าข้าเอ๋ย ใครหนอใคร ให้กำเนิด จึงก่อเกิด เติบใหญ่ ด้วยไออุ่น
ทั้งกล่อมเกลี้ยง เลี้ยงลูก ด้วยการุณ ช่วยค้ำจุณ จนรอดพ้น เป็นคนมา
ถึงลำบาก ร่างกาย ใจห่วงลูก ด้วยพันผูก ดวงใจ ให้ห่วงหา
หัวอกใคร จะอุ่นเท่า อีกเล่านา คอยปลอบเช็ด น้ำตา คราระทม
เป็นแดนใจ ใสสะอาด ปราศกิเลส เป็นสรรเพชญ ของบุตร พิสุทธิ์สม
ความรักเปลี่ยน เมตตา น่านิยม ประดุดลม โชยเย็น ใครเห็นดี
หอบสังขาร ทำงาน เลี้ยงลูกน้อย เกรงจะด้อย ใจทราม ต่ำศักดิ์ศรี
จึงส่งให้ ได้ศึกษา วิชามี ให้ได้ดี กว่าแม่พ่อ หวังรอคอย
เหมือนนกกา หาเหยื่อ มาเผื่อลูก เปรอความสุข หาทรัพย์ไว้ ให้ใช้สอย
ยามไกลพราก จากอุรา ตั้งตาคอย ใจระห้อย นอนสะอื้น ขื่นขมทรวง
กว่าลูกลูก จะสำนึก พระคุณท่าน ช่างเนิ่นนาน บ้างชีวา ลาลับล่วง
บ้างก็ป่วย จนแทบ สิ้นแดดวง ลูกจึงห่วง เอาใจใส่ ในกายา
อย่ารอให้ ใกล้ตาย จึงกรายใกล้ เป็นศพไป จึงรู้บุญ คุณท่านหนา
ยามท่านอยู่ ควรรู้ชัด สร้างศรัทธา ตอบแทนคุณ มารดา บิดาเอย
ขอน้อมนอบ หมอบกราบแท้ พระแม่แก้ว สำนึกแล้ว ความเลว เคยเหลวไหล
ลูกซึ้งแล้ว แนววิถี ที่เป็นไป แม่ช้ำใจ เพราะลูกมา จนชาชิน
ลูกสร้างกรรม ทำบาป กราบเท้าแม่ ซึ้งใจแท้ แม่อภัย ให้หมดสิ้น
น้ำตาแม่ แต่ละหยด ที่รดริน ลูกถวิล ดังน้ำกรด รดหัวใจ
ลูกขอบวช แทนพระคุณ คุณแม่แล้ว ร่มโพธิ์แก้ว โพธิ์ทอง ของลูกเอ๋ย
อันกุศล ผลบุญ ที่คุ้นเคย ขอชดเชย คุณแม่พลัน กตัญญู.

-----------------------

พระคุณพ่อ


พระคุณพ่อ ล้นฟ้า นภากาศ พระคุณพ่อ สามารถ คุ้มแดดฝน
พระคุณพ่อ สร้างลูก ให้เป็นคน พระคุณพ่อ มากล้น กว่าสิ่งใด
พ่อผู้ให้ กำเนิด เกิดชีวิต พ่ออุทิศ สั่งสอนลูก ปลูกนิสัย
พ่อชี้นำ แนวทาง ไม่ห่างไกล พ่อห่วงใย รักลูก ทุกเวลา
ทุกหยาดเหงื่อ แรงงาน ท่านลำบาก พ่อเหนื่อยยาก ตรากตรำ ทุกเช้าค่ำ
หาเงินจุนเจือ เพื่อลูกเพียร เรียนวิชา ให้ก้าวหน้า สมหว้ง ดังตั้งใจ
อยู่กับพ่อ ลูกได้พบ ความอบอุ่น ซาบซึ้งคุณ ความดี พ่อมีให้
ความสัมพันธ์ อันดี มีเยื่อใย ช่างสุขใจ ได้เสาหลัก ให้พักพิง
โอ้ผู้ใด ไหนเล่า จะเท่าพ่อ พระคุณหล่อ เลี้ยงลูกไว้ ให้ทุกสิ่ง
ยากจะเทียบ เปรียบสิ่งใด ไม่ได้จริง คุณใหญ่ยิ่ง ต่อบุตร สุดพรรณนา
คำว่าพ่อ คำนี้ ชี้บ่งชัด คำว่าพ่อ เจนจัด ไร้กังขา
คำว่าพ่อ เรียกแล้ว ชื่นชีวา คำว่าพ่อ ขอบูชา คุณความดี
โอ้ละหนอ ถึงแม้พ่อ จะแก่เฒ่า ท่านยังเฝ้า ห่วงใย ไม่หน่ายหนี
ผูกสมัคร รักแท้ แผ่ไมตรี พระคุณมี ล้นฟ้า หาใดปาน
ลูกจะไม่ ขอลืม พระคุณท่าน น้ำใจนั้น กว้างใหญ่แท้ แผ่ไพศาล
จะดูแล เลี้ยงพ่อ ตราบชั่วกาล แม้วายปราณ ขอเชิดชู บูชาคุณ
ขอน้อมนอบหมอบกราบลง ตรงตักพ่อ เวรกรรมก่อ สร้างไว้ ไม่เสื่อมสูญ
ประพฤติชั่ว เสเพล เนรคุณ พ่ออาดูร ชอกช้ำ น้ำตานอง
ลูกสำนึก ความเลว แต่หนหลัง พ่อท่านยัง ให้อภัย ไม่ขุ่นข้อง
เปี่ยมล้นด้วย เมตตาธรรม ตามครรลอง ลูกไตร่ตรอง ระลึกยิ่ง เหนือสิ่งใด
ลูกขอบวช ทดแทน พระคุณพ่อ จะไม่ขอ ทำตัว ให้เหลวไหล
จะยึดมั่น ในพระคุณ รัตนตรัย จะฝักใฝ่ คุณงาม และความดี
จะรักษา คุณธรรม อันประเสริฐ ให้ดีเลิศ งามเด่น เป็นศักดิ์ศรี
ประพฤติตัว สดใส ไร้ราคี สมดังที่ พ่อหวัง และตั้งใจ
ขอผลบุญ ที่ลูกทำ ในครั้งนี้ หรือความดี ที่ลูกทำ แต่ครั้งไหน
ให้คุณพ่อ ปราศจากโศก ทุกข์โรคภัย จิตผ่องใส ร่มเย็น เป็นสุขเอย.

-----------------------