อานิสงส์ของการสวดมนต์


๑. ไล่ความขี้เกียจ ขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม ง่วงนอน เกียจคร้านจะหมดไป เกิดความชุ่มชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น

๒. ตัดความเห็นแก่ตัว เพราะขณะนั้นอารมณ์ของเราไปหน่วงอยู่ที่การสวด ไม่ได้คิดถึงตัวเอง ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้กร้ำกรายเข้าสู่วาระจิต

๓. ได้ปัญญา การสวดมนต์โดยรู้คำแปล รู้ความหมาย ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้แทนที่จะสวดแจ้วๆเหมือนนกแก้วนกขุนทองโดยไม่รู้อะไรเลย เป็นเหตุให้ถูกค่อนว่าทำอะไรโง่ๆ

๔. จิตเป็นสมาธิ เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิด ได้หน้าลืมหลัง เมื่อจิตใจเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตจะเกิดขึ้น

๕. ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้สวดมีกายวาจาปกติ (เป็นศีล) มีใจ แน่วแน่ (เป็นสมาธิ) มีความรู้สึกระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า (มีปัญญา) เท่ากับได้เฝ้าพระพุทธองค์ด้วยการปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

-----------------------

อานิสงส์ของการเจริญเมตตา


๑. นอนหลับเป็นสุข

๒. ตื่นขึ้นก็เป็นสุข

๓. ไม่ฝันร้าย

๔. เป็นที่รักของมนุษย์

๕. แม้อมนุษย์ก็รัก

๖. ทั้งเทวดาก็รักษา

๗. ไฟ ยาพิษ ศัตราวุธย่อมไม่ถูกต้องได้

๘. มีจิตเป็นสมาธิเร็ว

๙. ผิวหน้าเปล่งปลั่ง ผิวพรรณผ่องใส

๑๐. เวลาตายก็มีสติ (ไม่หลงตาย)

๑๑. เมื่อยังไม่ได้บรรลุธรรมที่ยิ่ง ย่อมไปเกิดในพรหมโลก

(การเจริญเมตตาที่ได้อานิสงส์นี้ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิจึงจะได้ผลเต็มที่)

-----------------------

อานิสงส์การเดินจงกรม ๕ ประการ


๑. อดทนต่อการเดินทางไกล

๒. อดทนต่อการทำความเพียร

๓. มีอาพาธน้อย

๔. อาหารที่กิน ดื่ม เคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมย่อยได้ดี

๕. สมาธิที่ได้ย่อมตั้งมั่นอยู่ได้นาน

-----------------------

อานิสงส์การมีความกตัญญู


๑. ทำให้รักษาคุณความดีเดิมไว้ได้

๒. ทำให้สร้างคุณความดีใหม่เพิ่มได้อีก

๓. ทำให้เกิดหิริโอตตัปปะ

๔. ทำให้เกิดขันติ

๕. ทำให้จิตใจผ่องใส มองโลกในแง่ดี

๖. ทำให้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดู

๗. ทำให้ทั้งมนุษย์ และเทวดาอยากช่วยเหลือ

๘. ทำให้เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิต

๙. ทำให้เป็นที่น่าคบหาของคนดี

๑๐. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

-----------------------

การตอบแทนพระคุณพ่อแม่


พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี ได้ตรัสถึงการตอบแทนพระคุณของพ่อและแม่ที่ได้ผลอย่างแท้จริงและถูกต้องตามหลักศาสนาไว้ดังนี้

“ภิกษุทั้งหลาย! บุตรยกมารดาบิดาขึ้นวางไว้บนบ่าทั้งสองข้าง ปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการอบกลิ่น นวด อาบน้ำ ท่านทั้งสองได้ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่บนบ่าบุตรนั้นตลอดร้อยปี แม้อย่างนั้น ก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณของมารดาบิดาได้เลย

ภิกษุทั้งหลาย! อีกประการหนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติแผ่นดินใหญ่ มีแก้ว ๗ ประการ แม้อย่างนั้น ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบุตรได้แทนคุณของมารดาบิดาได้เลย เพราะว่ามารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย

ส่วนบุตรคนใด ทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้มีศรัทธามั่นคง ทำมารดาบิดาผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นอยู่ในศีล ทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้มีการบริจาคทานเป็นนิจ ทำมารดาบิดาผู้ไม่มีปัญญาให้มีปัญญาเป็นเครื่องนำทางที่ถูกต้องได้

ภิกษุทั้งหลาย! ด้วยเหตุการตอบแทน ๔ ประการนี้ ชื่อว่าบุตรได้ตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาแล้ว”

ปฐมปัณณาสก์ ๒๐/๗๐

-----------------------