คำสมาทานกรรมฐานก่อนเจริญภาวนา


อุกาสะ อุกาสะ ณ โอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอา ซึ่งพระกรรมฐาน ขอขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ และวิปัสสนาญาณ จงบังเกิดขึ้น ในขันธสันดานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ สามหนและเจ็ดหน ร้อยหน และพันหน ด้วยความไม่ประมาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

-----------------------

คำแผ่เมตตา คำอุทิศส่วนกุศล คำอธิษฐานจิต เมื่อนั่งสมาธิแล้ว


สัพเพ สัตตา อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกศาสนา ทุกภาษา ที่อยู่ทางทิศบูรพาก็ดี ที่อยู่ทางทิศอาคเนย์ก็ดี ที่อยู่ทางทิศทักษิณก็ดี ที่อยู่ทางทิศหรดีก็ดี ที่อยู่ทางทิศปัจจิมก็ดี ที่อยู่ทางทิศพายัพก็ดี ที่อยู่ทางทิศอุดรก็ดี ที่อยู่ทางทิศอิสานก็ดี ที่อยู่ทางทิศเบื้องล่าง ตั้งแต่โลกันตมหานรกขึ้นมาก็ดี ที่อยู่ทางทิศเบื้องบนตั้งแต่ภวัคคพรหมลงมาก็ดี

อะเวรา โหนตุ ขอจงอย่าได้สร้างกรรมกระทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลย

อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ ขอจงอย่าได้ประพฤติเบียดเบียนข่มเหงคะเนงร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ ขอจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัย ทุกตนทุกคน เทอญ.

อิทัง โน ปุญญะภาคัง ราชาทีนัญเจวะ อิสสะรานัง มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง สัพพะสัตตานัญจะ นิยยาเทมะ

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายส่วนบุญส่วนกุศลให้แด่อิสรชนทั้งหลายมีองค์พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นพระประมุขของชาติ และองค์สมเด็จพระสังฆราช ผู้เป็นประมุขของพระศาสนา กับทั้งคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติ เป็นต้น และขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปิยชนคนที่รักทั้งหลาย มีบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายเป็นต้น และขอแผ่ส่วนบุญกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกศาสนาทุกภาษา ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก

สัพเพ สัตตา ปุญญะภาคิโน โหนตุ

ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลร่วมกับข้าพเจ้าทั้งหลาย ทุกตนทุกคน เทอญ.

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเป็นต้น ขอจงได้เป็นพลวปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่ง ให้เกิดปัญญาญาณ ในชาตินี้ และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพาน เทอญ.

-----------------------

คำแผ่เมตตา คำอุทิศส่วนกุศล คำอธิษฐานจิต เมื่อนั่งสมาธิแล้ว (อีกแบบ)


สัพเพ สัตตา อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพ๎ยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ ขอจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหาย ตลอดท่านผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร มนุษย์ อมนุษย์ อบายสัตว์ เทวดา มาร พรหมทั้งหลาย ถ้าตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีความสุข ขอให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ มีการให้ทานรักษาศีล เจริญภาวนา เป็นต้น ขอจงได้เป็นพลวปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่ง ให้ข้าพเจ้าได้เกิดปัญญาญาณ ได้บรรลุฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ นิโรธสมาบัติ วิชชา ๓ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ อภิญญา ๖ ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่ง จนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพาน เทอญ.

-----------------------

คำอุทิศส่วนกุศล


ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน ทั้งคนเคยร่วมกิจการงานทั้งหลาย มีส่วนได้ในส่วนกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ได้ในส่วนกุศลผลบุญ อีกปู่ย่า ตา ยาย ทั้งหลายนั้น ขอให้ท่านได้กุศลผลอุดหนุน ประชาชนคนทั้งหลาย รวมทั้งผู้ถวายปัจจัยสี่ จงได้บุญทั้งค้ำจุน สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกศาสนาทุกภาษา ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลก จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงทุกตนทุกคนเถิด ฯ

-----------------------

คำอุทิศส่วนกุศล (อีกอย่างหนึ่ง)


¬ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดามารดา ครูอาจารย์ ทั้งปู่ย่า ตา ยาย และลูกหลาน ทั้งญาติมิตรและคนเคยร่วมรักสมัครใคร่ ทั้งทหารตำรวจตรวจแดนไทย ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ มีพระอินทร์ พระพรหม พระยม พระกาฬ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี พระนางธรณี พระเพลิง พระพาย ตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้ได้ในส่วนกุศลผลของฉัน สำหรับเราท่านทั้งหลายผู้หมั่นปฏิบัติวิปัสสนา ขอให้พาได้พบประสบศรี ได้บรรลุมรรคผลนิพพานของพระญาณมุนีในชาตินี้มีผลทุกคนเทอญ.

-----------------------

คำอธิษฐานจิต และอุทิศส่วนกุศ


ขอผลบุญของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้ ขอนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเถิด

ขอผลบุญนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ได้บรรลุ มรรค ผล นิพพานเถิด

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตน

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำบำเพ็ญมาแล้วนี้ ขอถวายให้พระอุปัชฌาย์ ผู้มีพระคุณยิ่ง อาจารย์ผู้มีอุปการะก็ดี มารดาและบิดา ญาติทั้งหลายก็ดี พระอาทิตย์ก็ดี พระจันทร์ก็ดี พระราชาก็ดี บุคคลทุกคนผู้มีคุณทั้งหลายก็ดี มารพรหม พระอินทร์ทั้งหลายก็ดี ท้าวโลกบาล และเทวดาทั้งหลายก็ดี พระยายมก็ดี มนุษย์ทั้งหลายผู้ผูกเวรกันก็ดี สัตว์ทั้งปวง จงมีความสุขเถิด

ขอบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ จงให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย มีความสุข ๓ ประการ คือ สุขในมนุษย์ สุขในสวรรค์ สุขในพระนิพพานโดยเร็วพลันเถิด

ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไว้นี้ก็ดี ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้ผู้อื่นก็ดี ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงได้ตัดขาดจากตัณหา และอุปาทานโดยเร็วพลันเถิด

บาปกรรมทั้งหลายเหล่าใด ที่ต่ำช้าลามกมีอยู่ในขันธสันดานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบาปกรรมที่ลามกทั้งหลายเหล่านั้น จงสูญสิ้นไป จากสันดานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ในกาลทุกเมื่อ ตราบเท่าถึงพระนิพพานเถิด

ข้าพเจ้าเกิดแล้วในภพใด ขอให้มีความชื่อตรง มีสติปัญญา มีความมักน้อย มีความเพียรในภพนั้นๆ ขอมารทั้งหลายผู้ลามก จงอย่าได้โอกาส กระทำอันตรายในกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เพียรบำเพ็ญมาแล้วนี้เลย

พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐและสูงสุดของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เหล่านั้น ขอมารทั้งหลายจงอย่าได้โอกาสมาแผ้วพานข้าพเจ้าทั้งหลายเลย ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญกุศลมาแล้วนี้ ขอจงได้เป็นพลวปัจจัย อำนวยสุขส่งเสริมให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงถึงสุข ถึงสุข ทุกเมื่อเทอญ

อันลาภยศหาบไปไม่ได้แน่ เหลือเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศล ทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชน ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟ ขอให้เราทั้งปวงชนจงสนใจ ยามท่านให้เราต้องเพียร เรียนให้จำทุกเมื่อเทอญ.

-----------------------

แผ่เมตตาแบบโบราณ


บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา เป็นวิมานทอง
เรืองรองโสภา อีกทั้งนางฟ้า พันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ครั้งนี้
ส่งถึงชนนี บิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์
พ้นทุกข์อย่านาน ได้วิมานทอง ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสุรกาย
หมู่สัตว์ทั้งผอง เต่าปลาปูหอย กุ้งน้อยเนืองนอง จงตั้งใจปอง
รับเอาส่วนบุญ สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ตัวเรานี้ไซร้ ได้กระทำทารุณ
ด้วยกายน้ำใจ ฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญ อย่าเป็นเวรกรรม
อินทราเทวา อีกทั้งพรหมา ท้าวเวสสุวรรณ พระภูมิเจ้าที่
พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคารพุทธัญ พฤหัสบดี พระศุกร์พระเสาร์
เทพเจ้าทั้งหลาย สิบสองราศี พระยมพระกาฬ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่
ครุฑานาคี กินรีกินรา เทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย
ขอจงอนุโมทนา รับเอากุศล ผลบุญนี้หนา อีกทั้งพสุธา
คงคาวารี ชื่อว่าเข็ญใจ ขอจงอย่าได้ ไปบังเกิดมี
ความยากอย่าได้เห็น ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรีพระยา
คนพาลอย่าได้พบ ขอให้ประสพ คนมีปัญญา เดชะกุศล
ให้พ้นอสุรา ขอให้ตัวข้า พบพระนิพพาน ได้ฟังคำสอน
จิตใจโอนอ่อน สำเร็จอย่านาน ลุถึงเมืองแก้ว กล่าวแล้วนิพพาน
ดับชาติสังขาร จากโลกโลกีย์ ฯ

-----------------------