ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี 2561-2562
ลำดับ วันเปิดงาน วันปิดงาน สถานที่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประธานดำเนินงาน เบอร์โทรติดต่อ หมายเหตุ
๑.๘ พ.ย. ๖๑๑๘ พ.ย. ๖๑วัดอุบลมังคลารามคำพ่อปลาไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีพระอาจารย์เสือ095 0822476
๒.๑๓ พ.ย. ๖๑๒๑ พ.ย. ๖๑วัดป่าชุมชนเจริญจิตหนองข่าหนองข่าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญพระมหาฤทธิเดช สุเมธี087 0695526
๓.๒๓ พ.ย. ๖๑๒ ธ.ค. ๖๑สถานปฏิบัติธรรมจอมทองดอนหันโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์พระครูสิริภาวนาภิรม093 6582653
๔.๒๔ พ.ย. ๖๑๓ ธ.ค. ๖๑ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนภิเษกนาเมืองไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี088 348 8606
๕.๒๗ พ.ย. ๖๑๖ ธ.ค. ๖๑วัดเนกขัมมารามหนองข่าพนาพนาอำนาจเจริญพระครูสิริภาวนาภิรม098 283 9680
๖.๑ ธ.ค. ๖๑๑๐ ธ.ค. ๖๑วัดป่าธรรมวิเวกดอนหอดอนหอบ้านผืออุดรธานีพระครูวิวิตอรัญธรรม087 246 3851
๗.๕ ธ.ค. ๖๑๑๔ ธ.ค. ๖๑ที่พักสงฆ์ นาหว้านาหว้ากระเดียนตระการพืชผลอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี083 733 0754พระบุญทัน
๘.๕ ธ.ค. ๖๑๑๔ ธ.ค. ๖๑วัดโคกสะอาดโคกสะอาดไร่สีสุกเสนางคนิคมอำนาจเจริญพระครูวิสุทธิธรรมโสภณ089 4242 899
๙.๕ ธ.ค. ๖๑๑๔ ธ.ค. ๖๑วัดหนองเป็ดหนองเป็ดนาคายตาลสุมอุบลราชธานีพระสุนทรปริยัติเมธี085 444 8086
๑๐.๖ ธ.ค. ๖๑๑๕ ธ.ค. ๖๑วัดพิชโสภารามเรืองอุดมแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม086 222 2527
๑๑.๑๐ ธ.ค. ๖๑๑๙ ธ.ค. ๖๑วัดนาหว้านาหว้านาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญพระครูประทุมธรรมคุณ091 3473 746
๑๒.๑๐ ธ.ค. ๖๑๑๙ ธ.ค. ๖๑วัดโคกสว่างอีเติ่งหัวนาเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี086 1471 894
๑๓.๑๒ ธ.ค. ๖๑๑๙ ธ.ค. ๖๑วัดป่าคำเม็ก ( ไม่มีปริวาส )น้อยคำเม็กผาน้ำย้อยหนองพอกร้อยเอ็ดพระมหาธนศักดิ์ มหาปญฺโญ097 3254 968
๑๔.๑๔ ธ.ค. ๖๑๒๓ ธ.ค. ๖๑วัดอำนาจ อำนาจอำนาจลือ อำนาจอำนาจเจริญพระครูสิริสีลวัตร086 2462 724
๑๕.๑๖ ธ.ค. ๖๑๒๕ ธ.ค. ๖๑๑๗๓๑/๕ ม.๖ ( ไม่มีปริวาส )เขตประชาพัฒน์อู่ทองอุ่ทองสุพรรบุรีเจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ081 9260 538
๑๖.๑๘ ธ.ค. ๖๑๒๗ ธ.ค. ๖๑วัดป่าศีลารามนากระตึบท่าม่วงเสลภูมิร้อยเอ็ดพระครูสุตธรรมวิสุทธิ์083 3337 877
๑๗.๒๐ ธ.ค. ๖๑๒๙ ธ.ค. ๖๑วัดเวฬุวันไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานีพระครูเวฬวันสุตกิจ081 7604 129
๑๘.๒๐ ธ.ค. ๖๑๒๙ ธ.ค. ๖๑วัดยางกระเดายางกระเดาท่าเมืองดอนมดแดงอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี092 9455 455
๑๙.๒๐ ธ.ค. ๖๑๒๙ ธ.ค. ๖๑วัดป่าภูดินธรรมารามดอนสวรรค์น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารพระครูสิริภาวนาภิรม081 1838 046
๒๐.๒๐ ธ.ค. ๖๑๓๐ ธ.ค. ๖๑ศูนย์โมกขธรรม ดอนเจ้าปู่ พนาพนาพนาอำนาจเจริญพระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ087 262 5723
๒๑.๒๑ ธ.ค. ๖๑๓๐ ธ.ค. ๖๑วัดศรีบุญนาคเตยขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระอาจารย์ วิเศษ วิชิโต094 5219 619
๒๒.๓ ม.ค. ๖๒๑๒ ม.ค. ๖๒วัดบ้านเก่าบ่อ แสนสุขหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญพระครูภาวนากิจจาทร085 0235 235
๒๓.๔ ม.ค. ๖๒๑๓ ม.ค. ๖๒วัดสารภีสารภีสารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานีพระอธิการวานิช ติกฺขวีโร061 1031 800
๒๔.๔ ม.ค. ๖๒๑๓ ม.ค. ๖๒วัดป่าพุทธนิมิตฮีคำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี084 7459 602
๒๕.๕ ม.ค. ๖๒๑๔ ม.ค. ๖๒วัดนาหนองทุ่งบ้าน นาหนองทุ่งแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูปริยัตยานุการ094 2677 223
๒๖.๕ ม.ค. ๖๒๑๔ ม.ค. ๖๒วัดป่า นาสะอาดนาสะอาดเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญพระปลัด สงวน อนุตฺตโร094 1849 787
๒๗.๖ ม.ค. ๖๒๑๕ ม.ค. ๖๒วัดสายนาดงสายนาดงโคกก่งชานุมานอำนาจเจริญเจ้าอธิการ ขวัญใจ กนฺตสีโล088 3674 667
๒๘.๘ ม.ค. ๖๒๑๖ ม.ค. ๖๒วัดป่าหัวน้ำหัวน้ำโซงน้ำยืนอุบลราชธานีพระครูโกวิทสุวรรณณาภรณ์093 3962 163
๒๙.๘ ม.ค. ๖๒๑๖ ม.ค. ๖๒วัดบูรพาขามป้อมขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิมลพัฒนคุณ
๓๐.๑๒ ม.ค. ๖๒๒๑ ม.ค. ๖๒วัดบ้านนาดีนาดีหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตฺถิธรรม083 3723297
๓๑.๑๔ ม.ค. ๖๒๒๓ ม.ค. ๖๒วัดเอี่ยมวนารามม่วงเดียดคำเจริญตระการพืชผลอุบลราชธานีพระอธิการ หนูจันทร์ จนฺทูปโม089 2827 557
๓๒.๑๔ ม.ค. ๖๒๒๓ ม.ค. ๖๒วัดนาไผ่นาไผ่เหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานีพระอธิการจงกล คมฺภีรธมฺโม092 6860 008
๓๓.๑๔ ม.ค. ๖๒๒๓ ม.ค. ๖๒วัดบ้าน ห้วยยางห้วยยางเจียดเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี089 9468 852
๓๔.๑๔ ม.ค. ๖๒๒๓ ม.ค. ๖๒วัดศรีสงครามท่าบ่อท่าบ่อศรีสงครามนครพนมพระครูสิริปัญญาวิชัย087 2187 701
๓๕.๑๕ ม.ค. ๖๒๒๔ ม.ค. ๖๒สำนักปฏิบัติธรรมภูนกหงษ์แก้งอะฮวนท่าหลวงตระการพืชผลอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี088 3488 606
๓๖.๑๗ ม.ค. ๖๒๒๕ ม.ค. ๖๒วัดปัจฉิมวันเสารีกเสารีกพนาอำนาจเจริญพระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ081 3211 599
๓๗.๒๐ ม.ค. ๖๒๒๙ ม.ค. ๖๒ที่พักสงฆ์ ป่าช้านาห้วยแดงนาห้วยแดงโนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี089 9179 101
๓๘.๒๒ ม.ค. ๖๒๓๑ ม.ค. ๖๒วัดนาหว้านาหว้าหนองสิมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวชิรธรรมโสภณ081 8769 335
๓๙.๒๓ ม.ค. ๖๒๑ ก.พ. ๖๒ศูนย์ปฏิบัติธรรม ป่าช้าทรายพูลทรายพูลขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล098 1975 699063 1452500
๔๐.๒๕ ม.ค. ๖๒๓ ก.พ. ๖๒วัดป่าสำโรง (ส่างแพง)สำโรงสำโรงตาลสุมอุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล083 7387309
๔๑.๒๕ ม.ค. ๖๒๓ ก.พ. ๖๒วัดแก่งศรีโคตรแก่งศรีโคตรโนนก่อสิริธรอุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล085 9298 789
๔๒.๒๖ ม.ค. ๖๒๓๐ ม.ค. ๖๒วักบ้านโสกดู่โสกดู่บ้านยางลำทะเมนชัยนครราชสีมาพระมหาเชาว์ ฐานรโต094 4909 599
๔๓.๒๘ ม.ค. ๖๒๖ ก.พ. ๖๒พระธาตุดอยฮางดอยแม่แอบดอยฮางเมืองเชียงรายพระอาจารย์บุญเรือง086 2296 735
๔๔.๒๙ ม.ค. ๖๒๗ ก.พ. ๖๒วัดป่าลุมพุกลุมพุกนาตาลนาตาลอุบลราชธานีพระอธิการเวหา มหาปุญฺโญ062 4260889
๔๕.๑ ก.พ. ๖๒๑๐ ก.พ. ๖๒วัดพระพุทธบาทเปลือยส้มป่อยราษีไศลศรีสะเกษพระครูสุเมธศีลคุณ086 2296 735
๔๖.๑ ก.พ. ๖๒๑๐ ก.พ. ๖๒วัดโนนจิกโนนจิกน้อยกุดชุมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีพระครูสมุห์สุนทร จารุวณฺโณ
๔๗.๑ ก.พ. ๖๒๑๐ ก.พ. ๖๒วัดศรีมงคลบุ่งซวยเขมราฐเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี092-1563541
๔๘.๒ ก.พ. ๖๒๑๑ ก.พ. ๖๒วัดศรีบุญเรืองหาดแพงหาดแพง ศรีสงครามนครพนมพระปลัดศักดิ์ศรี จนฺทวํโส090-8402855
๔๙.๒ ก.พ. ๖๒๑๑ ก.พ. ๖๒วัดป่าบ๋าพอกบ๋าพอกหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม088-1088439
๕๐.๘ ก.พ. ๖๒๑๗ ก.พ. ๖๒วัดสิงห์ทองตูมม่วงใหญ่โพธิ์ไทรอุบลราชธานีพระครูวิศาลสุวรรณคุณ084-9617208
๕๑.๙ ก.พ. ๖๒๑๘ ก.พ. ๖๒วัดป่ายางกลางยางกลางยางน้ำยืนอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม061-4603241
๕๒.๙ ก.พ. ๖๒๑๘ ก.พ. ๖๒วัดเกาะแก้วหนองสามสีหนองสามสีเสนางนิคมอำนาจเจริญพระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ084-8389278
๕๓.๑๑ ก.พ. ๖๒๒๐ ก.พ. ๖๒วัดแปลงกฐินแปลงกฐินหัวถนนพนัสนิคมชลบุรีพระครูสิริภาวนาภิรม083-8086197
๕๔.๑๒ ก.พ. ๖๒๒๑ ก.พ. ๖๒วัดสระบัวหนองผือหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม089-8482041
๕๕.๑๕ ก.พ. ๖๒๒๓ ก.พ. ๖๒วัดสว่างอารมณ์นาขนันแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูศรีสุตาลังการ085-2513159
๕๖.๑๕ ก.พ. ๖๒๒๔ ก.พ. ๖๒วัดปฏิรูปปฏิรูปศรีสงครามศรีสงครามนครพนมพระครูวิจิตรสุตาธิคุณ087-4376159
๕๗.๑๙ ก.พ. ๖๒๒๘ ก.พ. ๖๒วัดป่าบูรพารามหนองมะเกลือดงชนเมืองสกลนครพระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ063-3596496
๕๘.๒๔ ก.พ. ๖๒๔ มี.ค. ๖๒วัดโพนสูงดอนโทนขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม089-5826608
๕๙.๒๕ ก.พ. ๖๒๓ มี.ค. ๖๒สำนักสงฆ์ป่าช้าสีลำดวน (ไม่มีปริวาส)เหล่าแคเหล่าเสือโก้กเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานีหลวงปู่ลี โกวิโท094-5219619
๖๐.๒๕ ก.พ. ๖๒๖ มี.ค. ๖๒วัดพนอมทุ่งพนอมทุ่งพนอมท่าอุเทนนครพนมพระไพรัตน์ ชินวโร084-4973418
๖๑.๑ มี.ค. ๖๒๑๐ มี.ค. ๖๒วัดป่าลาดคำไชยมงคลบุ่งเมืองอำนาจเจริญพระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ083-3862995
๖๒.๑ มี.ค. ๖๒๑๐ มี.ค. ๖๒วัดยางเครือยางเครือหัวนาเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี085-7781415
๖๓.๑๑ มี.ค. ๖๒๒๐ มี.ค. ๖๒วัดหนองเหล็กหนองเหล็กโพธิ์ชัยพนมไพรร้อยเอ็ดพระครูสุวรรณธรรมาภรณ์084-3895589
๖๔.๑๒ มี.ค. ๖๒๒๑ มี.ค. ๖๒วัดพนมดีสีลารามแก้งหลักด่านหนองผือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูอรุณโสตถิธรรม089-8482041
๖๕.๑๒ มี.ค. ๖๒๒๑ มี.ค. ๖๒วัดป่าหนองบัวคอนสายคอนสายตระการพืชผลอุบลราชธานีพระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ089-5799912
๖๖.๑๓ มี.ค. ๖๒๒๒ มี.ค. ๖๒วัดโนนแดงจันทราวาสโนนแดงขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิบูลกิจโกศล085-4901358
๖๗.๒๓ มี.ค. ๖๒๑ เม.ย. ๖๒วัดพิชโสภารามแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม086-2222527
๖๘.๑ เม.ย. ๖๒๙ เม.ย. ๖๒ที่พักสงฆ์วัดใหม่สันติสุขโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมพระครูสังฆรักษ์ประวิทย์ ภทฺทโก089-2495814
๖๙.๔ เม.ย. ๖๒๑๓ เม.ย. ๖๒ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษกนาเมืองไร่น้อยเมืองอุบลราชธานีพระอาจรย์เสรี ธมฺมธโร088-3488606
๗๐.๑๗ เม.ย. ๖๒๒๖ เม.ย. ๖๒วัดสนมหมากหญ้าสนมหมากหญ้าแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระมหาฤทธิเดช สุเมธี080-7321035
๗๑.๑๘ เม.ย. ๖๒๒๗ เม.ย. ๖๒วัดนาฬิกาวาสโนนสูงหนองนกทาเขมราฐอุบลราชธานีพระครูวิมลพัฒนคุณ085-6123995
๗๒.๒ พ.ค. ๖๒๑๑ พ.ค. ๖๒วัดป่าโนนเก่าห้วยไร่สีสุกไร่สีสุกเสนางนิคมอำนาจเจริญพระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ089-4242899
๗๓.๑๐ พ.ค. ๖๒๑๙ พ.ค. ๖๒สถานปฏิบัติธรรมจอมทองดอนหันโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์พระครูสิริภาวนาภิรม093 6582653
๗๔.๑๘ พ.ค. ๖๒๒๗ พ.ค. ๖๒วัดหนองไม้แก่นหนองไม้แก่นหนองลานท่ามะกากาญจนบุรีพระครูกาญจนธรรมชัย092-9184585
๗๕.๒๐ พ.ค. ๖๒๒๙ พ.ค. ๖๒วัดสัลเลขธรรมจิกแพงใหญ่เหล่าเสือโก้กอุบลราชธานีพระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ081-6608846
๗๖.๒๑ พ.ค. ๖๒๓๐ พ.ค. ๖๒วัดตะเคียนทองตะเคียนทองเขาคิชกูฏจันทบุรีพระครูสุธรรมวิริยาลังการ085-2568394
๗๗.๒๒ พ.ค. ๖๒๓๑ พ.ค. ๖๒วัดป่าภูดินธรรมารามดอนสวรรค์น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหารพระครูสิริภาวนาภิรม081-1838046
๗๘.๑ มิ.ย. ๖๒๑๐ มิ.ย. ๖๒วัดทุ่งทวีศรีร่มเย็นเหล่ายูงโคกล่ามจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ดพระครูภาวนากิจจาทร093-0695936
๗๙.๕ มิ.ย. ๖๒๑๔ มิ.ย. ๖๒วัดศรีมงคลนายูงไม้กลอนพนาอำนาจเจริญพระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ087-8796842
๘๐.๑๐ มิ.ย. ๖๒๑๙ มิ.ย. ๖๒วัดศรีบุญนาคเตยขามป้อมเขมราฐอุบลราชธานีพระอาจารย์วิเศษ วิชิโต094-5219619
๘๑.๑๖ มิ.ย. ๖๒๒๕ มิ.ย. ๖๒วัดสีลารามถ้ำแข้ถ้ำแข้ตระการพืชผลอุบลราชธานีพระอธิการคำสอน ปญฺญาวโร082 1546476
๘๒.๒๒ มิ.ย. ๖๒๑ ก.ค. ๖๒วัดห่องไผ่ห่องไผ่แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระสมุห์นิด นิภสฺสโร087-8751386
๘๓.๒ ก.ค. ๖๒๑๑ ก.ค. ๖๒วัดพิชโสภารามเรืองอุดมแก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานีพระครูสิริภาวนาภิรม086-2222527หน้าพรรษา