ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๑.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๒พระกฤษณพงษ์กตปุญฺโญบุญชู๒๔๗๖๒๔๙๖น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๒.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๓พระไสวอนุตฺตโรชนะเทพ๒๕๑๑๒๕๕๑น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๓.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๔พระฤทธิเดชอุตฺตโมธรรมวงค์ศา๒๕๓๗๒๕๕๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๔.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๕พระนิทัศน์ฐิตจิตฺโตไชยสงคราม๒๕๓๔๒๕๕๘น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๕.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๖พระวีระภาสเขมวีโรศรีระดา๒๕๐๒๒๕๕๙น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๖.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๗พระวิชัยธีรปญฺโญมาฆะวงค์๒๕๐๘๒๕๕๙น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๗.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๘พระสุระพงษ์สุนฺทโรไชยนิตย์๒๕๒๗๒๕๕๙น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๘.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๙พระชาลีสุรชโยสุขหอม๒๕๑๘๒๕๕๙น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๙.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๐พระคณัสนันท์ชยานนฺโททองเป๊ะ๒๕๓๔๒๕๖๐น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๑๐.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๑พระวิทวัฒน์โกวิโทภูสำรอง๒๕๓๗๒๕๖๐น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๑๑.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๒สามเณรเอกสุวันนาวิไลวัน๒๕๓๘น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๑๒.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๓สามเณรกชกรโพธิจักร๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๑๓.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๔สามเณรอนุรักษ์รักษาสัตย์๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๑๔.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๕สามเณรต่อศักดิ์ทองยิ้ม๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๑๕.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๖สามเณรบัณฑิตศรีมณี๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๑๖.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๗สามเณรคอนสวรรค์ไชยจิต๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๑๗.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๘สามเณรสุรศักดิ์สุ่มมาตร์๒๕๔๗น.ธ.ตรี๒๕๖๐
๑๘.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๔พระทศพลสจฺจวิริโยเพียรแท้๒๕๓๗๒๕๕๙น.ธ.โท๒๕๖๐
๑๙.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๕พระวินัยฉนฺทโกนุชศรี๒๕๑๘๒๕๖๐น.ธ.โท๒๕๖๐
๒๐.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๖พระพุดสวาดฐานกโรสิงสติ๒๕๓๙๒๕๖๐น.ธ.โท๒๕๖๐
๒๑.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๗สามเณรแสงดาวโพธิราช๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๖๐
๒๒.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๘สามเณรเจตดิลกศรีสันต์๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๖๐
๒๓.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๙สามเณรสุพรรณธนาจันทร์หวาน๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๖๐
๒๔.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๖พระสิริธรรมฐิตสีโลบุดดาลี๒๕๑๕๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๖๐
๒๕.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๗พระณรงสิทธิ์กิตฺติสาโรโสมเกษตรสรินทร์๒๕๑๐๒๕๕๖น.ธ.เอก๒๕๖๐
๒๖.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๘พระอมรเทพอมรธมฺโมมุกดา๒๕๓๖๒๕๕๗น.ธ.เอก๒๕๖๐
๒๗.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๙พระเทวฤทธิ์ญาณสุทฺโธแฝงโม้๒๕๒๕๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๖๐
๒๘.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๐พระศุภวัฒน์สุจิณฺโณอนันต์๒๕๓๓๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๖๐
๒๙.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๑พระผดุงศักดิ์จกฺกวีโรจักรภพเมฆินทร์๒๔๙๐๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๖๐
๓๐.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๒สามเณรรพีพัฒน์ประสานสิน๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๖๐
๓๑.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๓สามเณรศักดิ์ชัยบุญชู๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๖๐
๓๒.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๔สามเณรสายฝนกรองแก้ว๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๖๐
๓๓.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๕สามเณรขันติศักดิ์แก้วมณีวงค์๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๖๐
๓๔.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๖สามเณรวีระชัยรัตโน๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๖๐
๓๕.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๗สามเณรพยัตวาทินสุดดี๒๕๔๔น.ธ.เอก๒๕๖๐
๓๖.อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๘สามเณรพุดสวาทสิงสติ๒๕๓๙น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๓๗.อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๙สามเณรแสงดาวโพธิราช๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๓๘.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๐สามเณรทองจันทร์สิงห์เจริญ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๓๙.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๑สามเณรคมสายแก้ว๒๕๔๖น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๔๐.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๒สามเณรอภิภวัสอินทร์ชาติ๒๕๔๖น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๔๑.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๓สามเณรสินทวีทองทับ๒๕๔๖น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๔๒.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๔สามเณรสุนันมหาธิราช๒๕๔๙น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๔๓.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๕พระณรงค์สิทธิ์กิตฺติสาโรโสมเกษตรินทร์๒๕๐๐๒๕๕๖น.ธ.โท๒๕๕๙
๔๔.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๖พระเทวฤทธิ์ญาณสุทฺโธแฝงโม้๒๕๒๕๒๕๕๘น.ธ.โท๒๕๕๙
๔๕.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๗พระศุภวัฒน์สุจิณฺโณอนันต์๒๕๓๓๒๕๕๘น.ธ.โท๒๕๕๙
๔๖.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๘พระผดุงศักดิ์จกฺกวีโรจักรภพเมฆินทร์๒๔๙๐๒๕๕๘น.ธ.โท๒๕๕๙
๔๗.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๙พระทรงพลฐานวโรหารสาร๒๕๓๒๒๕๕๘น.ธ.โท๒๕๕๙
๔๘.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๐พระณัฐกาญจน์สุรเตโชวามนตรี๒๕๐๑๒๕๕๙น.ธ.โท๒๕๕๙
๔๙.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๑สามเณรบุญชูหอยสังข์๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๙
๕๐.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๒สามเณรระพีพัฒน์ประสานสิน๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๙