ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๕๑.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๓สามเณรศักดิ์ชัยบุญชู๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๙
๕๒.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๔สามเณรอาทิตย์ยงเพชร๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๕๙
๕๓.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๕สามเณรพยัตวาทินสุดดี๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๕๙
๕๔.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๖สามเณรวีระชัยรัตโน๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๕๙
๕๕.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๗สามเณรรัฐภูมิกุลสิงห์๒๕๔๕น.ธ.โท๒๕๕๙
๕๖.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๘สามเณรธีรภัทรแสนบรรดิษฐ์๒๕๔๕น.ธ.โท๒๕๕๙
๕๗.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๙สามเณรจตุพลแก่นนาคำ๒๕๔๕น.ธ.โท๒๕๕๙
๕๘.อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๐สามเณรใหม่วรสาร๒๕๔๖น.ธ.โท๒๕๕๙
๕๙.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๕พระอัครเดชธมฺมโชโตกุลภักดิ์๒๕๑๓๒๕๔๖น.ธ.เอก๒๕๕๙
๖๐.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๖พระธรรมรัตน์วรชโยพรชัยกุลวัฒนา๒๕๒๓๒๕๕๑น.ธ.เอก๒๕๕๙
๖๑.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๗พระสมยศยสวโรจันทะงอน๒๕๓๒๒๕๕๓น.ธ.เอก๒๕๕๙
๖๒.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๘พระทวีชัยฉนฺทธมฺโมบุญสังข์๒๕๓๔๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๕๙
๖๓.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๙พระสุรศักดิ์ปสนฺนจิตฺโตเที่ยงกระโทก๒๕๓๕๒๕๕๖น.ธ.เอก๒๕๕๙
๖๔.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๐พระอนันท์กิตฺติปญฺโญนนทการ๒๕๒๔๒๕๕๖น.ธ.เอก๒๕๕๙
๖๕.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๑พระชิฐานุพงศ์สุนฺทโรสุนทรสิงห์๒๕๒๕๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๕๙
๖๖.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๒สามเณรพรชัยผารัต๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๕๙
๖๗.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๓สามเณรยุทธชัยใจยาว๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๙
๖๘.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๔สามเณรวรวุธมีคำ๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๕๙
๖๙.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๕สามเณรทินกรอภิรัตน์มนตรี๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๕๙
๗๐.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๔พระณรงค์สิทธิ์กิตฺติสาโรโสมเกษดรินทร์๒๕๐๐๒๕๕๖น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๗๑.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๕พระสรนัยกตธมฺโมวรรธนกันย์๒๕๐๒๒๕๕๗น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๗๒.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๖พระผดุงศักดิ์จกฺกวีโรจักรภพเมฆินทร์๒๕๒๐๒๕๕๘น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๗๓.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๗พระวัชรวิทย์ติกฺขวีโรเมืองจันทร์๒๕๓๔๒๕๕๘น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๗๔.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๘พระจิตรกรสุจิตฺโตบุญเฉลิม๒๕๓๒๒๕๕๘น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๗๕.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๙สามเณรอภิชิตสุทาศิริ๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๗๖.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๐สามเณรศักดิ์ชัยบุญชู๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๗๗.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๑สามเณรอภิวัฒน์พงวิจิตร๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๗๘.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๒สามเณรอาทิตย์ยงเพชร๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๗๙.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๓สามเณรธีรภัทร์แสนบรรดิษฐ์๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๘๐.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๔สามเณรรัฐภูมิกุลสิงห์๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๘๑.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๕สามเณรเนวินสุระ๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๘๒.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๖สามเณรจตุพลแก่นนาคำ๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๘๓.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๗สามเณรชัชภัฎกรพิพัฒน์๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๘๔.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๘สามเณรใหม่วรสาร๒๕๔๖น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๘๕.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๙สามเณรวีระชัยรัตโน๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๘๖.อบ ๔๑๕๘/๐๓๘๐สามเณรพยัตวาทินสุดดี๒๕๔๖น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๘๗.อบ ๔๑๕๘/๐๓๘๑สามเณรอรรถพรเรืองไพสาล๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๘๘.อบ ๔๑๕๘/๐๓๘๒สามเณรระพีพัฒน์ประสานสิน๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๘๙.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๐พระปิยะพงษ์จตฺตมโลชูชม๒๕๒๖๒๕๔๙น.ธ.โท๒๕๕๘
๙๐.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๑พระสมยศยสวโรจันทงอน๒๕๓๒๒๕๕๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๙๑.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๒พระสิโรตนม์ตปสีโลหัสดีกันตพงศ์๒๕๑๕๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๘
๙๒.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๓พระทวีชัยฉนฺทธมฺโมบุญสังข์๒๕๓๔๒๕๕๕น.ธ.โท๒๕๕๘
๙๓.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๔พระพิศาลสนฺตจิตฺโตดวงไขษร๒๕๑๑๒๕๕๕น.ธ.โท๒๕๕๘
๙๔.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๕พระเกรียงไกรกิตฺติปญฺโญทองคำ๒๕๓๕๒๕๕๖น.ธ.โท๒๕๕๘
๙๕.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๖พระบุญเรืองอคฺควณฺโณพะสวัด๒๕๓๔๒๕๕๖น.ธ.โท๒๕๕๘
๙๖.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๗พระอนันท์กิตฺติปญฺโญนนทการ๒๕๒๔๒๕๕๖น.ธ.โท๒๕๕๘
๙๗.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๘สามเณรสหรัฐศิริวาลย์๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๘
๙๘.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๙สามเณรวรวุธมีคำ๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๙๙.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๐สามเณรอุทิศพรมบุตรดี๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๐๐.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๑สามเณรขันติศักดิ์แก้วมณีวงศ์๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๘