ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๕๑.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๔พระทศพลสจฺจวิริโยเพียรแท้๒๕๓๗๒๕๕๙น.ธ.โท๒๕๖๐
๕๒.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๕พระวินัยฉนฺทโกนุชศรี๒๕๑๘๒๕๖๐น.ธ.โท๒๕๖๐
๕๓.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๖พระพุดสวาดฐานกโรสิงสติ๒๕๓๙๒๕๖๐น.ธ.โท๒๕๖๐
๕๔.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๗สามเณรแสงดาวโพธิราช๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๖๐
๕๕.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๘สามเณรเจตดิลกศรีสันต์๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๖๐
๕๖.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๙สามเณรสุพรรณธนาจันทร์หวาน๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๖๐
๕๗.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๖พระสิริธรรมฐิตสีโลบุดดาลี๒๕๑๕๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๖๐
๕๘.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๗พระณรงสิทธิ์กิตฺติสาโรโสมเกษตรสรินทร์๒๕๑๐๒๕๕๖น.ธ.เอก๒๕๖๐
๕๙.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๘พระอมรเทพอมรธมฺโมมุกดา๒๕๓๖๒๕๕๗น.ธ.เอก๒๕๖๐
๖๐.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๙พระเทวฤทธิ์ญาณสุทฺโธแฝงโม้๒๕๒๕๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๖๐
๖๑.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๐พระศุภวัฒน์สุจิณฺโณอนันต์๒๕๓๓๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๖๐
๖๒.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๑พระผดุงศักดิ์จกฺกวีโรจักรภพเมฆินทร์๒๔๙๐๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๖๐
๖๓.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๒สามเณรรพีพัฒน์ประสานสิน๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๖๐
๖๔.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๓สามเณรศักดิ์ชัยบุญชู๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๖๐
๖๕.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๔สามเณรสายฝนกรองแก้ว๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๖๐
๖๖.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๕สามเณรขันติศักดิ์แก้วมณีวงค์๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๖๐
๖๗.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๖สามเณรวีระชัยรัตโน๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๖๐
๖๘.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๗สามเณรพยัตวาทินสุดดี๒๕๔๔น.ธ.เอก๒๕๖๐
๖๙.อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๘สามเณรพุดสวาทสิงสติ๒๕๓๙น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๗๐.อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๙สามเณรแสงดาวโพธิราช๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๗๑.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๐สามเณรทองจันทร์สิงห์เจริญ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๗๒.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๑สามเณรคมสายแก้ว๒๕๔๖น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๗๓.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๒สามเณรอภิภวัสอินทร์ชาติ๒๕๔๖น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๗๔.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๓สามเณรสินทวีทองทับ๒๕๔๖น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๗๕.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๔สามเณรสุนันมหาธิราช๒๕๔๙น.ธ.ตรี๒๕๕๙
๗๖.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๕พระณรงค์สิทธิ์กิตฺติสาโรโสมเกษตรินทร์๒๕๐๐๒๕๕๖น.ธ.โท๒๕๕๙
๗๗.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๖พระเทวฤทธิ์ญาณสุทฺโธแฝงโม้๒๕๒๕๒๕๕๘น.ธ.โท๒๕๕๙
๗๘.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๗พระศุภวัฒน์สุจิณฺโณอนันต์๒๕๓๓๒๕๕๘น.ธ.โท๒๕๕๙
๗๙.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๘พระผดุงศักดิ์จกฺกวีโรจักรภพเมฆินทร์๒๔๙๐๒๕๕๘น.ธ.โท๒๕๕๙
๘๐.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๙พระทรงพลฐานวโรหารสาร๒๕๓๒๒๕๕๘น.ธ.โท๒๕๕๙
๘๑.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๐พระณัฐกาญจน์สุรเตโชวามนตรี๒๕๐๑๒๕๕๙น.ธ.โท๒๕๕๙
๘๒.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๑สามเณรบุญชูหอยสังข์๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๙
๘๓.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๒สามเณรระพีพัฒน์ประสานสิน๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๙
๘๔.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๓สามเณรศักดิ์ชัยบุญชู๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๙
๘๕.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๔สามเณรอาทิตย์ยงเพชร๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๕๙
๘๖.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๕สามเณรพยัตวาทินสุดดี๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๕๙
๘๗.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๖สามเณรวีระชัยรัตโน๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๕๙
๘๘.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๗สามเณรรัฐภูมิกุลสิงห์๒๕๔๕น.ธ.โท๒๕๕๙
๘๙.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๘สามเณรธีรภัทรแสนบรรดิษฐ์๒๕๔๕น.ธ.โท๒๕๕๙
๙๐.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๙สามเณรจตุพลแก่นนาคำ๒๕๔๕น.ธ.โท๒๕๕๙
๙๑.อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๐สามเณรใหม่วรสาร๒๕๔๖น.ธ.โท๒๕๕๙
๙๒.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๕พระอัครเดชธมฺมโชโตกุลภักดิ์๒๕๑๓๒๕๔๖น.ธ.เอก๒๕๕๙
๙๓.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๖พระธรรมรัตน์วรชโยพรชัยกุลวัฒนา๒๕๒๓๒๕๕๑น.ธ.เอก๒๕๕๙
๙๔.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๗พระสมยศยสวโรจันทะงอน๒๕๓๒๒๕๕๓น.ธ.เอก๒๕๕๙
๙๕.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๘พระทวีชัยฉนฺทธมฺโมบุญสังข์๒๕๓๔๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๕๙
๙๖.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๙พระสุรศักดิ์ปสนฺนจิตฺโตเที่ยงกระโทก๒๕๓๕๒๕๕๖น.ธ.เอก๒๕๕๙
๙๗.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๐พระอนันท์กิตฺติปญฺโญนนทการ๒๕๒๔๒๕๕๖น.ธ.เอก๒๕๕๙
๙๘.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๑พระชิฐานุพงศ์สุนฺทโรสุนทรสิงห์๒๕๒๕๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๕๙
๙๙.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๒สามเณรพรชัยผารัต๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๕๙
๑๐๐.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๓สามเณรยุทธชัยใจยาว๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๙