ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๑๑๕๑.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๐สามเณรพนาสมสุข๒๕๓๐น.ธ.โท๒๕๔๔
๑๑๕๒.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๑สามเณรวุฒิชัยใจเอื้อ๒๕๓๐น.ธ.โท๒๕๔๔
๑๑๕๓.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๒สามเณรเอกพจน์อิ่มวงศ์๒๕๓๐น.ธ.โท๒๕๔๔
๑๑๕๔.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๓สามเณรวิทยาสมอ่อน๒๕๓๐น.ธ.โท๒๕๔๔
๑๑๕๕.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๔สามเณรสันต์พรหมประเทศ๒๕๓๐น.ธ.โท๒๕๔๔
๑๑๕๖.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๕สามเณรประสิทธิ์ครองใจ๒๕๓๐น.ธ.โท๒๕๔๔
๑๑๕๗.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๖สามเณรสุริยันต์สายแวว๒๕๓๑น.ธ.โท๒๕๔๔
๑๑๕๘.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๗สามเณรณัฐพลใจรัตน์๒๕๓๑น.ธ.โท๒๕๔๔
๑๑๕๙.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๘สามเณรวรรณาโพธิราช๒๕๓๑น.ธ.โท๒๕๔๔
๑๑๖๐.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๓พระอดิศักดิ์อุปวฑฺฒโนมีแก้ว๒๕๑๗๒๕๓๙น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๖๑.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๔พระมรกตสญฺญโตพละศักดิ์๒๕๑๔๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๖๒.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๕พระสินเอกคฺคจิตฺโตผิดพันธ์๒๕๑๕๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๖๓.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๖พระนิกรจนฺทิโมบริสุทธิ์๒๕๑๖๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๖๔.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๗พระหนูสินฐานธมฺโมลานนท์๒๕๑๘๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๖๕.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๘พระอุเทียนภทฺทธมฺโมวงกลม๒๕๑๘๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๖๖.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๙พระสุรสิตร์ธีรปญฺโญศรีจันสอน๒๕๑๕๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๖๗.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๐พระจรินทร์พหุชาคโรเล็งเจริญ๒๕๑๖๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๖๘.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๑สามเณรภายุพะนอนเขต๒๕๒๕น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๖๙.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๒สามเณรสุบินจันทร์ครบ๒๕๒๕น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๗๐.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๓สามเณรหมีทารจันทร์๒๕๒๕น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๗๑.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๔สามเณรพงษ์ศักดิ์แซ่เซี้ย๒๕๒๖น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๗๒.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๕สามเณรสว่างสุขรี่๒๕๒๖น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๗๓.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๖สามเณรณรงค์ฤทธิ์นามบุญมี๒๕๒๙น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๗๔.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๗สามเณรวัฒนาสาทอง๒๕๒๙น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๗๕.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๘สามเณรศราวุฒิพูนทรัพย์๒๕๒๙น.ธ.เอก๒๕๔๔
๑๑๗๖.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๑พระจินดาสงฺฆภทฺโธเตรียมเซ็ง๒๕๑๕๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๗๗.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๒พระสมหวังฐิตสํวโรบุญสา๒๕๑๖๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๗๘.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๓พระกฤษณะปุญฺญาคโมรอดภัย๒๕๒๑๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๗๙.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๔พระสุระศักดิ์สุรเตโชประจวบสุข๒๕๒๒๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๘๐.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๕พระสุรชัยชยธมฺโมเสนาใหญ่๒๕๒๒๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๘๑.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๖พระสรัญญาสคารโวเสนาใหญ่๒๕๒๒๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๘๒.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๗สามเณรประชิตภาคโพธิ์๒๕๒๖น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๘๓.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๘สามเณรศรีเมืองชัยพันธวงธ์๒๕๒๕น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๘๔.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๙สามเณรสมบูรณ์คูณคำ๒๕๒๗น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๘๕.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๐สามเณรวิชัยไชยโชติ๒๕๒๘น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๘๖.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๑สามเณรอานนท์สุวรรณเสน๒๕๒๘น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๘๗.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๒สามเณรขจรสายสุดตา๒๕๒๘น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๘๘.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๓สามเณรประสิทธิ์ครองใจ๒๕๒๙น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๘๙.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๔สามเณรสมสมัยธนะวงศ์๒๕๒๙น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๙๐.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๕สามเณรสมหมายชุมสิงห์๒๕๒๙น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๙๑.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๖สามเณรวิทยาอินธิราช๒๕๒๙น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๙๒.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๗สามเณรกฤชเพชรประหาวัตร๒๕๒๙น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๙๓.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๘สามเณรเอกพจน์อิ่มวงศ์๒๕๓๐น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๙๔.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๙สามเณรวิทยาสมอ่อน๒๕๓๐น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๙๕.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๐สามเณรสันต์พรมประเทศ๒๕๓๐น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๙๖.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๑สามเณรวุฒิชัยใจเอื้อ๒๕๓๐น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๙๗.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๒สามเณรสุวิทย์เดชมา๒๕๓๐น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๙๘.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๓สามเณรพนาสมสุข๒๕๓๐น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๑๙๙.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๔สามเณรยุทธนาโพธิ์อ่อน๒๕๓๐น.ธ.ตรี๒๕๔๓
๑๒๐๐.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๕สามเณรพงษ์พันธ์บุญชิด๒๕๓๐น.ธ.ตรี๒๕๔๓