ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๑๐๑.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๔สามเณรวรวุธมีคำ๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๕๙
๑๐๒.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๕สามเณรทินกรอภิรัตน์มนตรี๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๕๙
๑๐๓.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๔พระณรงค์สิทธิ์กิตฺติสาโรโสมเกษดรินทร์๒๕๐๐๒๕๕๖น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๐๔.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๕พระสรนัยกตธมฺโมวรรธนกันย์๒๕๐๒๒๕๕๗น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๐๕.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๖พระผดุงศักดิ์จกฺกวีโรจักรภพเมฆินทร์๒๕๒๐๒๕๕๘น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๐๖.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๗พระวัชรวิทย์ติกฺขวีโรเมืองจันทร์๒๕๓๔๒๕๕๘น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๐๗.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๘พระจิตรกรสุจิตฺโตบุญเฉลิม๒๕๓๒๒๕๕๘น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๐๘.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๙สามเณรอภิชิตสุทาศิริ๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๐๙.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๐สามเณรศักดิ์ชัยบุญชู๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๑๐.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๑สามเณรอภิวัฒน์พงวิจิตร๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๑๑.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๒สามเณรอาทิตย์ยงเพชร๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๑๒.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๓สามเณรธีรภัทร์แสนบรรดิษฐ์๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๑๓.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๔สามเณรรัฐภูมิกุลสิงห์๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๑๔.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๕สามเณรเนวินสุระ๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๑๕.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๖สามเณรจตุพลแก่นนาคำ๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๑๖.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๗สามเณรชัชภัฎกรพิพัฒน์๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๑๗.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๘สามเณรใหม่วรสาร๒๕๔๖น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๑๘.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๙สามเณรวีระชัยรัตโน๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๑๙.อบ ๔๑๕๘/๐๓๘๐สามเณรพยัตวาทินสุดดี๒๕๔๖น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๒๐.อบ ๔๑๕๘/๐๓๘๑สามเณรอรรถพรเรืองไพสาล๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๒๑.อบ ๔๑๕๘/๐๓๘๒สามเณรระพีพัฒน์ประสานสิน๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๘
๑๒๒.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๐พระปิยะพงษ์จตฺตมโลชูชม๒๕๒๖๒๕๔๙น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๒๓.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๑พระสมยศยสวโรจันทงอน๒๕๓๒๒๕๕๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๒๔.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๒พระสิโรตนม์ตปสีโลหัสดีกันตพงศ์๒๕๑๕๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๒๕.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๓พระทวีชัยฉนฺทธมฺโมบุญสังข์๒๕๓๔๒๕๕๕น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๒๖.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๔พระพิศาลสนฺตจิตฺโตดวงไขษร๒๕๑๑๒๕๕๕น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๒๗.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๕พระเกรียงไกรกิตฺติปญฺโญทองคำ๒๕๓๕๒๕๕๖น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๒๘.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๖พระบุญเรืองอคฺควณฺโณพะสวัด๒๕๓๔๒๕๕๖น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๒๙.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๗พระอนันท์กิตฺติปญฺโญนนทการ๒๕๒๔๒๕๕๖น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๓๐.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๘สามเณรสหรัฐศิริวาลย์๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๓๑.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๙สามเณรวรวุธมีคำ๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๓๒.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๐สามเณรอุทิศพรมบุตรดี๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๓๓.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๑สามเณรขันติศักดิ์แก้วมณีวงศ์๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๓๔.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๒สามเณรรัชชานนท์โหล่คำ๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๓๕.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๓สามเณรทินกรอภิรัตน์มนตรี๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๓๖.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๔สามเณรสุทัศน์สาธุพันธ์๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๓๗.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๕สามเณรภานุกรบัวเคน๒๕๔๕น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๓๘.อบ ๔๓๕๘/๐๑๑๘พระมหาหวันชัยสุเมธโสบุญเวียงไชย๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๓๙.อบ ๔๓๕๘/๐๑๑๙พระพรชัยคุณากโรศรีสุราช๒๕๑๘๒๕๕๔น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๔๐.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๐พระเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๕๓๓๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๔๑.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๑พระกิติศักดิ์กิตฺติสกฺโกเพชรศรี๒๕๓๓๒๕๕๖น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๔๒.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๒พระรัตนะญาณเตโชแก้วมณีวงศ์๒๕๓๘๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๔๓.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๓พระอินทวาอินฺทปุญฺโญโพธิ์พัดใจ๒๕๓๗๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๔๔.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๔สามเณรนครินทร์วริสาร๒๕๔๑๒๕๕๖น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๔๕.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๕สามเณรกิตติพงศ์กมลรักษ์๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๔๖.อบ ๔๑๕๗/๐๒๓๙พระบุญเรืองอคฺควณฺโณพะสวัด๒๕๓๔๒๕๕๖น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๔๗.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๐สามเณรวรวุธมีคำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๔๘.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๑สามเณรอุทิศพรมบุตรดี๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๔๙.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๒สามเณรขันติศักดิ์แก้วมณีวงศ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๕๐.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๓สามเณรสีทนสีหาลาด๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๗