ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๑๐๑.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๒สามเณรรัชชานนท์โหล่คำ๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๐๒.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๓สามเณรทินกรอภิรัตน์มนตรี๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๐๓.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๔สามเณรสุทัศน์สาธุพันธ์๒๕๔๔น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๐๔.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๕สามเณรภานุกรบัวเคน๒๕๔๕น.ธ.โท๒๕๕๘
๑๐๕.อบ ๔๓๕๘/๐๑๑๘พระมหาหวันชัยสุเมธโสบุญเวียงไชย๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๐๖.อบ ๔๓๕๘/๐๑๑๙พระพรชัยคุณากโรศรีสุราช๒๕๑๘๒๕๕๔น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๐๗.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๐พระเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๕๓๓๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๐๘.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๑พระกิติศักดิ์กิตฺติสกฺโกเพชรศรี๒๕๓๓๒๕๕๖น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๐๙.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๒พระรัตนะญาณเตโชแก้วมณีวงศ์๒๕๓๘๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๑๐.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๓พระอินทวาอินฺทปุญฺโญโพธิ์พัดใจ๒๕๓๗๒๕๕๘น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๑๑.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๔สามเณรนครินทร์วริสาร๒๕๔๑๒๕๕๖น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๑๒.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๕สามเณรกิตติพงศ์กมลรักษ์๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๕๘
๑๑๓.อบ ๔๑๕๗/๐๒๓๙พระบุญเรืองอคฺควณฺโณพะสวัด๒๕๓๔๒๕๕๖น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๑๔.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๐สามเณรวรวุธมีคำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๑๕.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๑สามเณรอุทิศพรมบุตรดี๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๑๖.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๒สามเณรขันติศักดิ์แก้วมณีวงศ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๑๗.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๓สามเณรสีทนสีหาลาด๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๑๘.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๔สามเณรอรุณมะลิสาร๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๑๙.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๕สามเณรพงศ์ศิริอุไรสาย๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๒๐.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๖สามเณรสหรัฐศิริวาลย์๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๒๑.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๗สามเณรภานุกรบัวเคน๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๒๒.อบ ๔๒๕๗/๐๒๗๘พระอัครเดชธมฺมโชโตกุลภักดิ์๒๕๑๓๒๕๔๖น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๒๓.อบ ๔๒๕๗/๐๒๗๙พระสวองกุสลจิตฺโตเมืองทอง๒๔๘๘๒๕๕๐น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๒๔.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๐พระหวันชัยสุเมธโสบุญเวียงไชย๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๒๕.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๑พระสมเดชอชิโตเกษณา๒๕๑๒๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๒๖.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๒พระพรชัยคุณากโรศรีสุราช๒๕๑๘๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๒๗.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๓พระเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๕๓๓๒๕๕๕น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๒๘.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๔พระกิตติศักดิ์กิตฺติสกฺโกเพชรศรี๒๕๓๓๒๕๕๖น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๒๙.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๕สามเณรรัตนะแก้วมณีวงศ์๒๕๓๗น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๓๐.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๖สามเณรนครินทร์วริสาร๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๓๑.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๗สามเณรปณิธานสุทธิมาตร๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๓๒.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๘สามเณรพรชัยพารัต๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๓๓.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๙สามเณรยุทธชัยใจยาว๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๓๔.อบ ๔๒๕๗/๐๒๙๐สามเณรสายฝนก่องแก้ว๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๓๕.อบ ๔๒๕๗/๐๒๙๑สามเณรกิตติพงษ์กมลรักษ์๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๓๖.อบ ๔๒๕๗/๐๒๙๒สามเณรพิทักษ์ทรัพย์ประโคน๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๓๗.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๑พระคาวุธฐิติโกบุราคร๒๕๐๑๒๕๕๔น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๓๘.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๒พระสากลโชติโกจันทร์สูง๒๕๒๕๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๓๙.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๓พระวินัยขนฺติมโนพาสุข๒๕๓๑๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๔๐.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๔สามเณรอินทร์แปลงแก้วไกรสร๒๕๓๙น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๔๑.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๕สามเณรสมจิตรระเบียบ๒๕๔๐น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๔๒.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๖สามเณรกฤษนัยเฮียงเหี่ย๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๔๓.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๗สามเณรยุทธนาพินแก้ว๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๔๔.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๘สามเณรยศกรสายสุข๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๔๕.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๙สามเณรพงษ์ศธรวรรณพัฒน์๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๔๖.อบ ๔๓๕๗/๐๒๒๐สามเณรสนธินามวงค์๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๔๗.อบ ๔๓๕๗/๐๒๒๑สามเณรสมพงศ์พรหมแสง๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๔๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๐พระสวองกุสลจิตฺโตเมืองทอง๒๔๘๘๒๕๔๙น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๔๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๑พระสมยศยสวโรจันทงอร๒๕๓๔๒๕๕๐น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๕๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๒พระจักรินจกฺกวโรงามเสงี่ยม๒๕๒๒๒๕๕๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖