ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๑๕๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๓พระกองวรสาโรวรสาร๒๕๓๕๒๕๕๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๕๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๔พระหวันชัยสุเมธโสบุญเวียงไชย๒๕๓๕๒๕๕๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๕๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๕พระสิริโรตนม์ตปสีโลหัสดีกันตพงศ์๒๕๑๕๒๕๕๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๕๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๖พระทวีชัยฉนฺทธมฺโมบุญสังข์๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๕๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๗พระเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๕๓๓๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๕๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๘พระจันทวงศ์จนฺทสิริอัคควงศ์๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๕๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๙พระบุญเลิศกิตฺติโกรุ่งเรือง๒๔๘๙๒๕๕๕น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๕๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๐สามเณรรัตนะแก้วมณีวงศ์๒๕๓๗น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๕๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๑สามเณรขาวแสงดี๒๕๓๘น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๖๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๒สามเณรเชวงมณีสังข์๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๖๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๓สามเณรวัชระอินโต๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๖๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๔สามเณรณัฐพลชะตารัมย์๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๖๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๕สามเณรนครินทร์วริสาร๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๖๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๖สามเณรสุธินันท์นวนิยม๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๖๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๗สามเณรยงยุทธแสงเหลือง๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๖๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๘สามเณรฮัสมันดาวงศ์เลิศ๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๖๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๙สามเณรพรชัยผาวัต๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๖๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๐สามเณรอนุชิตล่ำประไพ๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๖๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๑สามเณรยุทธชัยใจยาว๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๗๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๒สามเณรณัฐพงษ์หาญศึกษา๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๗๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๓สามเณรบุญค้ำพรหมแสง๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๗๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๔สามเณรปิยะณัฐมาศหนู๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๗๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๕สามเณรสหรัฐพุทธแสน๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๗๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๖สามเณรรัชชานนท์คงดี๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๗๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๗สามเณรณัฐพลหอมสมบัติ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๗๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๘สามเณรอวิรุทธ์นาคสวัสดิ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๗๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๙สามเณรสายฝนก่องแก้ว๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๗๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๐สามเณรกิตติพงษ์กมลรักษ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๗๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๑สามเณรธีรพันธ์เดชม้าว๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๒สามเณรสงศักดิ์เสาเปรีย๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๓สามเณรโชคสมานทองคำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๔สามเณรต้นตระการพุ่มมะลิ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๕สามเณรพิทักษ์ทรัพย์ประโคน๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๖สามเณรรัชชานนท์โหล์คำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๗สามเณรนราธรแซ่ลิ้ว๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๘สามเณรรุ่งโรจน์อิงเทพย์๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๙สามเณรอนุชาปัดนา๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๘๐สามเณรธีรภัทร์ระวิวรรณ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๘๑สามเณรสุนทรมูลสิน๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๘๒สามเณรบุญเติมพิมา๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๑.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๔พระไชยาอาภากโรศรีลาพรม๒๕๒๘๒๕๕๓น.ธ.โท๒๕๕๖
๑๙๒.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๕พระธนชัยตปสีโลพิเคราะห์๒๕๒๕๒๕๕๓น.ธ.โท๒๕๕๖
๑๙๓.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๖พระธนกฤตธมฺมกาโมทองคำ๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๖
๑๙๔.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๗พระวุฒิพงษ์ฐานวโรปราบนอก๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๖
๑๙๕.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๘สามเณรตรีเพชรวิลามาศ๒๕๓๖น.ธ.โท๒๕๕๖
๑๙๖.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๙สามเณรอินทวาโพธิ์พัดใจ๒๕๓๗น.ธ.โท๒๕๕๖
๑๙๗.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๐สามเณรอินทร์แปลงแก้วไกรสร๒๕๓๙น.ธ.โท๒๕๕๖
๑๙๘.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๑สามเณรจิรวุฒิภูพิษ๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๖
๑๙๙.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๒สามเณรธนวศุคำสอน๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๐๐.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๓สามเณรโชคอนันต์ข่าขันมะลิ๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๖