ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๑๕๑.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๔สามเณรอรุณมะลิสาร๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๕๒.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๕สามเณรพงศ์ศิริอุไรสาย๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๕๓.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๖สามเณรสหรัฐศิริวาลย์๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๕๔.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๗สามเณรภานุกรบัวเคน๒๕๔๕น.ธ.ตรี๒๕๕๗
๑๕๕.อบ ๔๒๕๗/๐๒๗๘พระอัครเดชธมฺมโชโตกุลภักดิ์๒๕๑๓๒๕๔๖น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๕๖.อบ ๔๒๕๗/๐๒๗๙พระสวองกุสลจิตฺโตเมืองทอง๒๔๘๘๒๕๕๐น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๕๗.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๐พระหวันชัยสุเมธโสบุญเวียงไชย๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๕๘.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๑พระสมเดชอชิโตเกษณา๒๕๑๒๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๕๙.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๒พระพรชัยคุณากโรศรีสุราช๒๕๑๘๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๖๐.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๓พระเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๕๓๓๒๕๕๕น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๖๑.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๔พระกิตติศักดิ์กิตฺติสกฺโกเพชรศรี๒๕๓๓๒๕๕๖น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๖๒.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๕สามเณรรัตนะแก้วมณีวงศ์๒๕๓๗น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๖๓.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๖สามเณรนครินทร์วริสาร๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๖๔.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๗สามเณรปณิธานสุทธิมาตร๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๖๕.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๘สามเณรพรชัยพารัต๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๖๖.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๙สามเณรยุทธชัยใจยาว๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๖๗.อบ ๔๒๕๗/๐๒๙๐สามเณรสายฝนก่องแก้ว๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๖๘.อบ ๔๒๕๗/๐๒๙๑สามเณรกิตติพงษ์กมลรักษ์๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๖๙.อบ ๔๒๕๗/๐๒๙๒สามเณรพิทักษ์ทรัพย์ประโคน๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๗
๑๗๐.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๑พระคาวุธฐิติโกบุราคร๒๕๐๑๒๕๕๔น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๗๑.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๒พระสากลโชติโกจันทร์สูง๒๕๒๕๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๗๒.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๓พระวินัยขนฺติมโนพาสุข๒๕๓๑๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๗๓.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๔สามเณรอินทร์แปลงแก้วไกรสร๒๕๓๙น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๗๔.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๕สามเณรสมจิตรระเบียบ๒๕๔๐น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๗๕.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๖สามเณรกฤษนัยเฮียงเหี่ย๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๗๖.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๗สามเณรยุทธนาพินแก้ว๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๗๗.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๘สามเณรยศกรสายสุข๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๗๘.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๙สามเณรพงษ์ศธรวรรณพัฒน์๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๗๙.อบ ๔๓๕๗/๐๒๒๐สามเณรสนธินามวงค์๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๘๐.อบ ๔๓๕๗/๐๒๒๑สามเณรสมพงศ์พรหมแสง๒๕๔๓น.ธ.เอก๒๕๕๗
๑๘๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๐พระสวองกุสลจิตฺโตเมืองทอง๒๔๘๘๒๕๔๙น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๑พระสมยศยสวโรจันทงอร๒๕๓๔๒๕๕๐น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๒พระจักรินจกฺกวโรงามเสงี่ยม๒๕๒๒๒๕๕๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๓พระกองวรสาโรวรสาร๒๕๓๕๒๕๕๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๔พระหวันชัยสุเมธโสบุญเวียงไชย๒๕๓๕๒๕๕๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๕พระสิริโรตนม์ตปสีโลหัสดีกันตพงศ์๒๕๑๕๒๕๕๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๖พระทวีชัยฉนฺทธมฺโมบุญสังข์๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๗พระเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๕๓๓๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๘๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๘พระจันทวงศ์จนฺทสิริอัคควงศ์๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๙พระบุญเลิศกิตฺติโกรุ่งเรือง๒๔๘๙๒๕๕๕น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๐สามเณรรัตนะแก้วมณีวงศ์๒๕๓๗น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๑สามเณรขาวแสงดี๒๕๓๘น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๒สามเณรเชวงมณีสังข์๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๓สามเณรวัชระอินโต๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๔สามเณรณัฐพลชะตารัมย์๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๕สามเณรนครินทร์วริสาร๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๖สามเณรสุธินันท์นวนิยม๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๗สามเณรยงยุทธแสงเหลือง๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๑๙๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๘สามเณรฮัสมันดาวงศ์เลิศ๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๐๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๙สามเณรพรชัยผาวัต๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๖