ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๒๐๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๐สามเณรอนุชิตล่ำประไพ๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๐๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๑สามเณรยุทธชัยใจยาว๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๐๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๒สามเณรณัฐพงษ์หาญศึกษา๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๐๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๓สามเณรบุญค้ำพรหมแสง๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๐๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๔สามเณรปิยะณัฐมาศหนู๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๐๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๕สามเณรสหรัฐพุทธแสน๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๐๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๖สามเณรรัชชานนท์คงดี๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๐๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๗สามเณรณัฐพลหอมสมบัติ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๐๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๘สามเณรอวิรุทธ์นาคสวัสดิ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๑๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๙สามเณรสายฝนก่องแก้ว๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๑๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๐สามเณรกิตติพงษ์กมลรักษ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๑๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๑สามเณรธีรพันธ์เดชม้าว๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๑๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๒สามเณรสงศักดิ์เสาเปรีย๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๑๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๓สามเณรโชคสมานทองคำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๑๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๔สามเณรต้นตระการพุ่มมะลิ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๑๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๕สามเณรพิทักษ์ทรัพย์ประโคน๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๑๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๖สามเณรรัชชานนท์โหล์คำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๑๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๗สามเณรนราธรแซ่ลิ้ว๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๑๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๘สามเณรรุ่งโรจน์อิงเทพย์๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๒๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๙สามเณรอนุชาปัดนา๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๒๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๘๐สามเณรธีรภัทร์ระวิวรรณ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๒๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๘๑สามเณรสุนทรมูลสิน๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๒๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๘๒สามเณรบุญเติมพิมา๒๕๔๔น.ธ.ตรี๒๕๕๖
๒๒๔.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๔พระไชยาอาภากโรศรีลาพรม๒๕๒๘๒๕๕๓น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๒๕.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๕พระธนชัยตปสีโลพิเคราะห์๒๕๒๕๒๕๕๓น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๒๖.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๖พระธนกฤตธมฺมกาโมทองคำ๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๒๗.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๗พระวุฒิพงษ์ฐานวโรปราบนอก๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๒๘.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๘สามเณรตรีเพชรวิลามาศ๒๕๓๖น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๒๙.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๙สามเณรอินทวาโพธิ์พัดใจ๒๕๓๗น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๓๐.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๐สามเณรอินทร์แปลงแก้วไกรสร๒๕๓๙น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๓๑.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๑สามเณรจิรวุฒิภูพิษ๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๓๒.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๒สามเณรธนวศุคำสอน๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๓๓.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๓สามเณรโชคอนันต์ข่าขันมะลิ๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๓๔.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๔สามเณรเจริญพงษ์แสงทอง๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๓๕.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๕สามเณรกฤษนัยเฮียงเหี่ย๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๓๖.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๖สามเณรพลตระการสีมาฤทธิ์๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๓๗.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๗สามเณรบุญชูแก้ววิรวงศ์๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๓๘.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๘สามเณรยุทธนาพินแก้ว๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๓๙.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๙สามเณรยศกรสายสุข๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๔๐.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๐สามเณรวิสุทธิ์แก้วปลั่ง๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๔๑.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๑สามเณรพงษ์ศธรวรรณพัฒน์๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๔๒.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๒สามเณรภานุพงษ์คะเณวัน๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๔๓.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๓สามเณรสนธินามวงค์๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๔๔.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๔สามเณรจักรพรรดินาชัยสินธุ์๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๔๕.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๕สามเณรวัชรพงษ์วงค์ขาว๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๔๖.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๖สามเณรสมพงศ์พรหมแสง๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๔๗.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๔พระสมเกียรติกตสาโรพุทธรักษา๒๕๑๖๒๕๕๑น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๔๘.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๕พระมหาจตุพงษ์ธมฺมสาโรเพชรูจี๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๔๙.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๖พระมหาจำลองอนามโยอเนกา๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๕๐.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๗พระณัฐพงษ์ปภาโสสุกวาท๒๕๑๙๒๕๕๓น.ธ.เอก๒๕๕๖