ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๒๐๑.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๔สามเณรเจริญพงษ์แสงทอง๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๐๒.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๕สามเณรกฤษนัยเฮียงเหี่ย๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๐๓.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๖สามเณรพลตระการสีมาฤทธิ์๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๐๔.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๗สามเณรบุญชูแก้ววิรวงศ์๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๐๕.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๘สามเณรยุทธนาพินแก้ว๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๐๖.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๙สามเณรยศกรสายสุข๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๐๗.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๐สามเณรวิสุทธิ์แก้วปลั่ง๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๐๘.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๑สามเณรพงษ์ศธรวรรณพัฒน์๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๐๙.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๒สามเณรภานุพงษ์คะเณวัน๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๑๐.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๓สามเณรสนธินามวงค์๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๑๑.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๔สามเณรจักรพรรดินาชัยสินธุ์๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๑๒.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๕สามเณรวัชรพงษ์วงค์ขาว๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๑๓.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๖สามเณรสมพงศ์พรหมแสง๒๕๔๓น.ธ.โท๒๕๕๖
๒๑๔.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๔พระสมเกียรติกตสาโรพุทธรักษา๒๕๑๖๒๕๕๑น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๑๕.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๕พระมหาจตุพงษ์ธมฺมสาโรเพชรูจี๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๑๖.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๖พระมหาจำลองอนามโยอเนกา๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๑๗.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๗พระณัฐพงษ์ปภาโสสุกวาท๒๕๑๙๒๕๕๓น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๑๘.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๘พระวุฒิไกรโกวิโทประเสริฐ์กุล๒๕๓๖๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๑๙.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๙สามเณรปิ่นแก้วพิมาน๒๕๓๖น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๒๐.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๐สามเณรสมภารอินทิเสน๒๕๓๖น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๒๑.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๑สามเณรต้อมสนธยา๒๕๓๗น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๒๒.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๒สามเณรอำพลแสงเงิน๒๕๓๗น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๒๓.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๓สามเณรทวีพงษ์วงศ์ษา๒๕๓๘น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๒๔.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๔สามเณรจีระพงษ์หงษ์ทอง๒๕๓๘น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๒๕.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๕สามเณรอัมรินทร์ชาวภูวงศ์๒๕๓๘น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๒๖.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๖สามเณรธนพลธิตะโพธิ์๒๕๓๙น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๒๗.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๗สามเณรกิตติศักดิ์พันธ์สุวรรณ๒๕๓๙น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๒๘.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๘สามเณรชานนช่างต่อ๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๒๙.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๙สามเณรอิศวราคำสุนี๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๓๐.อบ ๔๓๕๖/๐๑๖๐สามเณรทวีชัยช่างพันธ์๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๓๑.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๑พระไชยาอาภากโรศรีลาพรม๒๕๒๙๒๕๕๓น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๓๒.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๒พระวิเชียรปญฺญาวุฑฺโฒขันตี๒๔๙๕๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๓๓.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๓พระไพทูรย์คุณสมฺปนฺโนแก้วโสภา๒๕๑๐๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๓๔.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๔พระธนชัยตปสีโลพิเคราะห์๒๕๒๖๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๓๕.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๕พระบรรลืออนามโยเทียนทอง๒๕๒๗๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๓๖.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๖พระธนกฤตธมฺมกาโมทองคำ๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๓๗.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๗สามเณรตรีเพชรวิลามาศ๒๕๓๖น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๓๘.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๘สามเณรศักดิ์ดาสันลักษณ์๒๕๓๖น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๓๙.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๙สามเณรจิรวุฒิภูพิษ๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๔๐.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๐สามเณรจีณณวัตรคำแดง๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๔๑.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๑สามเณรโชคอนันต์ข่าขันมะลิ๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๔๒.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๒สามเณรฐาปกรณ์เชื้อสกล๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๔๓.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๓สามเณรธนวศุคำสอน๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๔๔.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๔สามเณรอินทร์แปลงแก้วไกรสร๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๔๕.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๕สามเณรไกรสรน้อยปัญญา๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๔๖.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๖สามเณรขันทองเสียงสวรรค์๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๔๗.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๗สามเณรพลตระการสีมาฤทธิ์๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๔๘.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๘สามเณรสถิตย์จันทร์นวล๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๔๙.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๙สามเณรกิตติพงษ์สุวรรณวงค์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๕๐.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๐สามเณรบุญชูแก้ววิรวงศ์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕