ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๒๕๑.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๘พระวุฒิไกรโกวิโทประเสริฐ์กุล๒๕๓๖๒๕๕๕น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๕๒.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๙สามเณรปิ่นแก้วพิมาน๒๕๓๖น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๕๓.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๐สามเณรสมภารอินทิเสน๒๕๓๖น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๕๔.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๑สามเณรต้อมสนธยา๒๕๓๗น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๕๕.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๒สามเณรอำพลแสงเงิน๒๕๓๗น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๕๖.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๓สามเณรทวีพงษ์วงศ์ษา๒๕๓๘น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๕๗.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๔สามเณรจีระพงษ์หงษ์ทอง๒๕๓๘น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๕๘.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๕สามเณรอัมรินทร์ชาวภูวงศ์๒๕๓๘น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๕๙.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๖สามเณรธนพลธิตะโพธิ์๒๕๓๙น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๖๐.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๗สามเณรกิตติศักดิ์พันธ์สุวรรณ๒๕๓๙น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๖๑.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๘สามเณรชานนช่างต่อ๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๖๒.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๙สามเณรอิศวราคำสุนี๒๕๔๑น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๖๓.อบ ๔๓๕๖/๐๑๖๐สามเณรทวีชัยช่างพันธ์๒๕๔๒น.ธ.เอก๒๕๕๖
๒๖๔.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๑พระไชยาอาภากโรศรีลาพรม๒๕๒๙๒๕๕๓น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๕.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๒พระวิเชียรปญฺญาวุฑฺโฒขันตี๒๔๙๕๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๖.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๓พระไพทูรย์คุณสมฺปนฺโนแก้วโสภา๒๕๑๐๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๗.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๔พระธนชัยตปสีโลพิเคราะห์๒๕๒๖๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๘.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๕พระบรรลืออนามโยเทียนทอง๒๕๒๗๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๙.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๖พระธนกฤตธมฺมกาโมทองคำ๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๐.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๗สามเณรตรีเพชรวิลามาศ๒๕๓๖น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๑.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๘สามเณรศักดิ์ดาสันลักษณ์๒๕๓๖น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๒.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๙สามเณรจิรวุฒิภูพิษ๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๓.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๐สามเณรจีณณวัตรคำแดง๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๔.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๑สามเณรโชคอนันต์ข่าขันมะลิ๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๕.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๒สามเณรฐาปกรณ์เชื้อสกล๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๖.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๓สามเณรธนวศุคำสอน๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๗.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๔สามเณรอินทร์แปลงแก้วไกรสร๒๕๔๐น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๘.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๕สามเณรไกรสรน้อยปัญญา๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๙.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๖สามเณรขันทองเสียงสวรรค์๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๘๐.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๗สามเณรพลตระการสีมาฤทธิ์๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๘๑.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๘สามเณรสถิตย์จันทร์นวล๒๕๔๑น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๘๒.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๙สามเณรกิตติพงษ์สุวรรณวงค์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๘๓.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๐สามเณรบุญชูแก้ววิรวงศ์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๘๔.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๑สามเณรปพนสรรค์พิกุลศรี๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๘๕.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๒สามเณรพงษ์ศธรวรรณพัฒน์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๘๖.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๓สามเณรพีระพัฒน์เย็นใจ๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๘๗.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๔สามเณรภานุพงษ์คะเณวัน๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๘๘.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๕สามเณรวรวุฒิจันทร์สิงห์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๘๙.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๖สามเณรวันชัยแก่นโสม๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๙๐.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๗สามเณรวินัยอ้วนท้วน๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๙๑.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๘สามเณรวิสุทธิ์แก้วปลั่ง๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๙๒.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๙สามเณรศักดิ์ดาวุฒิพุทหอม๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๙๓.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๐สามเณรศักดิ์สิทธิ์โสมอินทร์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๙๔.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๑สามเณรสนธินามวงศ์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๙๕.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๒สามเณรสมัชญ์สุขหอม๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๙๖.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๓สามเณรอนุชิตเถาว์แสน๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๙๗.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๔สามเณรอัณณพพุทธา๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๙๘.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๕สามเณรจักรพรรดินาชัยสินธุ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๙๙.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๖สามเณรธีรภัทร์ขันเงิน๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๓๐๐.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๗สามเณรวัชรพงค์วงค์ขาว๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๕