ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล พ.ศ.เกิด พ.ศ.อุปสมบท ชั้น พ.ศ.
๒๕๑.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๑สามเณรปพนสรรค์พิกุลศรี๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๕๒.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๒สามเณรพงษ์ศธรวรรณพัฒน์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๕๓.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๓สามเณรพีระพัฒน์เย็นใจ๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๕๔.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๔สามเณรภานุพงษ์คะเณวัน๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๕๕.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๕สามเณรวรวุฒิจันทร์สิงห์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๕๖.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๖สามเณรวันชัยแก่นโสม๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๕๗.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๗สามเณรวินัยอ้วนท้วน๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๕๘.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๘สามเณรวิสุทธิ์แก้วปลั่ง๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๕๙.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๙สามเณรศักดิ์ดาวุฒิพุทหอม๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๐.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๐สามเณรศักดิ์สิทธิ์โสมอินทร์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๑.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๑สามเณรสนธินามวงศ์๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๒.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๒สามเณรสมัชญ์สุขหอม๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๓.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๓สามเณรอนุชิตเถาว์แสน๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๔.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๔สามเณรอัณณพพุทธา๒๕๔๒น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๕.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๕สามเณรจักรพรรดินาชัยสินธุ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๖.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๖สามเณรธีรภัทร์ขันเงิน๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๗.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๗สามเณรวัชรพงค์วงค์ขาว๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๘.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๘สามเณรศรวัณสร้อยคำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๖๙.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๙สามเณรสมพงศ์พรหมแสง๒๕๔๓น.ธ.ตรี๒๕๕๕
๒๗๐.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๐พระณัฐพงษ์ปภาโสสุกวาท๒๕๑๙๒๕๕๓น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๗๑.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๑พระจตุพงษ์ธมฺมสาโรเพชรูจี๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๗๒.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๒พระจำลองอนามโยอเนกา๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๗๓.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๓พระกิตติธัชโสภณจิตฺโตบุญลือ๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๗๔.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๔สามเณรปิ่นแก้วดวงดี๒๕๓๖น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๗๕.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๕สามเณรวุฒิไกรประเสริฐ์กุล๒๕๓๖น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๗๖.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๖สามเณรสมภารอินทิเสน๒๕๓๖น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๗๗.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๗สามเณรณรงวิทย์ฤทธิ์เรือง๒๕๓๗น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๗๘.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๘สามเณรจีระพงษ์หงษ์ทอง๒๕๓๘น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๗๙.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๙สามเณรทวีพงษ์วงศ์ษา๒๕๓๘น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๘๐.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๐สามเณรธันวากุระจินดา๒๕๓๘น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๘๑.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๑สามเณรกิตติศักดิ์พันธ์สุวรรณ๒๕๓๙น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๘๒.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๒สามเณรวรรณพรมจันทร์๒๕๓๙น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๘๓.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๓สามเณรวราวุฒิโพธิสนธ์๒๕๓๙น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๘๔.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๔สามเณรอัครชัยอเนกา๒๕๓๙น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๘๕.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๕สามเณรกฤษดากันยาสาย๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๘๖.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๖สามเณรจักรพันธ์สวัสดิ์พงษ์๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๘๗.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๗สามเณรดาวประสิทธิ์ดวงมณี๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๘๘.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๘สามเณรธงชัยไชยพันโท๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๘๙.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๙สามเณรธัชพลหอมไม่หาย๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๙๐.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๐สามเณรนันทวัฒน์วงศ์ลาโพธิ์๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๙๑.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๑สามเณรวงค์วชิระศรีสว่าง๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๙๒.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๒สามเณรสมจิตรระเบียบ๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๙๓.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๓สามเณรอาทิตย์วันชัย๒๕๔๐น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๙๔.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๔สามเณรชานนช่างต่อ๒๕๔๑น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๙๕.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๕สามเณรทวีชัยช่างพันธ์๒๕๔๒น.ธ.โท๒๕๕๕
๒๙๖.อบ ๔๓๕๕/๐๑๐๙พระไวพจน์โรจนวํโสชัยอาคม๒๕๑๘๒๕๕๐น.ธ.เอก๒๕๕๕
๒๙๗.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๐พระคอนเสริฐปโมทิโตพลเยี่ยม๒๕๒๖๒๕๕๒น.ธ.เอก๒๕๕๕
๒๙๘.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๑พระมุขสวรรค์กตปุญฺโญศรีสุวรรณ๒๕๒๙๒๕๕๒น.ธ.เอก๒๕๕๕
๒๙๙.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๒พระมหาพันฤทธิ์ญาณวีโรพระสุรัตน์๒๕๓๐๒๕๕๒น.ธ.เอก๒๕๕๕
๓๐๐.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๓สามเณรปฏิภาณแฉล้ม๒๕๓๙น.ธ.เอก๒๕๕๕