ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓นางวิภาดาสีหาบุตร๒๕๒๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๒นางสาวภัทราวดีเครือสีดา๒๕๒๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๑เด็กหญิงจิดาภาจันทราภรณ์๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๐เด็กหญิงชฎาพรนาทันริ๒๕๔๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๒เด็กชายกฤษณะคนเที่ยง๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๓เด็กชายธรรมรัตน์ขันธ์สิงห์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๔เด็กชายนันทะกอนบุญเติม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๕เด็กหญิงนิภาพรทิณะเสวก๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๖เด็กหญิงนรีรักษ์ดวงบุตร๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๔เด็กชายกิตติชัยดวงพุฒ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๕เด็กชายจักรกฤษ์พรมสอน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๖เด็กชายณัชพลคำพรม๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๗เด็กชายณัฐวุฒิภาษี๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๘เด็กชายชาญวิทย์ดวงบุตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๙เด็กชายศุภกรบุญเติม๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๐เด็กชายเอกราชแก้วเนตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๒เด็กชายณัฐพลคล่องแคล่ว๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๓เด็กหญิงกัณญากรณ์โชติพันธ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๔เด็กหญิงขวัญตาวรพันธ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๕เด็กหญิงเพียงเดือนพิมกันต์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๖เด็กหญิงพริมาจารแก่น๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๗เด็กหญิงยุพาพินหอมผกา๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๘เด็กหญิงวิลาวรรณมณีสุทธิ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๙เด็กหญิงธัญลักษณ์กาญจนะชาติ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๑เด็กชายเกรียงไกรมงคลเลิศ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๗เด็กหญิงรุ่งทิวาแสงลับ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๑เด็กชายธรรมรัตน์สายรัตน์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๐เด็กชายธนกฤตสมตัว๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๒๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๕นายรัตกุลกุลวงศ์๒๕๒๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๗นางสาวเครือวัลย์หอมหวล๒๕๓๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๔นางสาวดลหทัยจำปาโท๒๕๓๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๖นางสาวรัตติกาลโชติพันธ์๒๕๓๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๙เด็กชายธนาธิปอเนกา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๐เด็กชายสราวุธบุตรจันทร์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๑เด็กชายวรากรพันธ์แสน๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๒เด็กหญิงอลิศราพึ่งนา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๓เด็กหญิงกนกรดาคณากันต์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๒เด็กหญิงจิราภรณ์ปาสา๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๓๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๓เด็กหญิงปสุกานต์พรหมกสิกร๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๔เด็กหญิงนันทิศาทนไทย๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๕เด็กหญิงณัฐชญาบุญประจำ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๖เด็กหญิงจันทร์หอมทองผา๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๗เด็กหญิงนันติยาเจริญท้าว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๘เด็กหญิงสิริยากรเท่าบุรี๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๘เด็กชายพงศกรพิมพ์บุตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๙เด็กชายวัชรกรบัวกอ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๐เด็กชายสุรพัศมังคละพลัง๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๑เด็กหญิงพรรณพษาวิชาพูล๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๔๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๒เด็กหญิงชณัญธิดาจันทร์แจ้ง๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๕๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๓เด็กหญิงวิลัยพรจันทพันธ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐