ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๕๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๔เด็กหญิงชุติกาญจน์ดำบรรณ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๕๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๕เด็กชายชลแสนแก่นสา๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๕๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๖เด็กชายดนัยทองลิ้มสุด๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๕๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๗เด็กชายวัชรินธรทองแก้ว๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๕๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๘เด็กหญิงไพลินทานาฤทัย๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๕๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๙เด็กหญิงกนกอรเพชราเวช๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๕๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๐เด็กหญิงจริยาวดีสีสุวะ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๕๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๑เด็กชายธีรกุลขานสันเทียะ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๕๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๒นางสาวกาญจนรักษ์หาเคน๒๕๒๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๖นางสาวสุธิดาแพงจักร๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๗นางสาวพรมรินทร์ยุตวัน๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๘นางสาวปิ่นคำสุขเสริม๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๔นางสาวหนึ่งฤทัยจันทร์แรม๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๕นางสาวสุภาภรณ์จันทะสาร๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๙เด็กหญิงอารีญาศรีบุญ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๐เด็กหญิงวรรณาพรป้อมสาหร่าย๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๑เด็กหญิงศศิวิมลสีจันแดง๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๒เด็กหญิงลิลาวัลย์แก่นสาร๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๖๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๓เด็กชายวันมงคลยุตวัน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๗๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๑เด็กชายประสิทธิ์จันทะนันต์๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๗๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๖เด็กชายสิทธิพลเหลาผา๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๗๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๗เด็กหญิงพลอยเวฬุวนารักษ์๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๗๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๘เด็กหญิงธิดารัตน์หาญแจต๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๗๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๙เด็กชายเอกลักษณ์ยี่โถ๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๗๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๐เด็กชายพงษ์พันธ์สีสะอาด๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๗๖.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๐นางสมคิดสืบสนุก๒๕๑๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๗๗.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๗นางมณีจันทวงษ์๒๕๒๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๗๘.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๔นางสาวจันทร์ทิพย์แก้วประกอบ๒๕๒๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๗๙.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๘นายวันชัยชาวเมืองโมง๒๕๒๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๘๐.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๓นายกอร์ปพงษ์เอื้อทาน๒๕๒๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๘๑.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๕นางสาวชมสิริริ้วทอง๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๘๒.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๙นางสาวศิริพรงอมสงัด๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๘๓.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๖นางปานกนกสาริบูรณ์๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๘๔.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๒นายวุฒิชัยนามแก้ว๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๘๕.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๑นายนันทพัทธ์แดงน้อย๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๘๖.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๐เด็กชายนัฐพลโสภาสิน๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๘๗.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๙เด็กหญิงสุกัญญาดีพรหม๒๕๔๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๘๘.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๗นายพรหมพชรเกตดี๒๕๑๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๘๙.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๖นางบุษบาบำรุงศิลป์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๙๐.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๔นายสุนทรกมุทรัตน์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๙๑.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๕นายธีรพงษ์พูลทอง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๙๒.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๓นางสาวชมาภรณ์สืบอ้วน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๙๓.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๑เด็กชายภาสกรทองโบราณ๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๙๔.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๒เด็กหญิงปณิสรานิมาร๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๙๕.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๙เด็กชายทินภัทรทุราช๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๙๖.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๐เด็กหญิงพัชรีบัวศรี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๙๗.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๗เด็กชายวุฒิชัยใหญ่ผา๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๙๘.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๘เด็กหญิงกัญญารัตน์เชื้อจำพร๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๙๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๗นายสุขสันต์พวงทอง๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๐๐.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๖นางสาวธัญลักษณ์สืบศรี๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๖๐