ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๕๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๔เด็กชายมงคลชัยแก้วลี๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๕๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๕เด็กหญิงวราลักษ์โฉมศิวะพันธ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๕๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๖เด็กชายวีระเทพขุนภักนา๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๕๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๗เด็กหญิงสุรีรัตน์ศรศิลป์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๕๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๘เด็กชายอภิเดชพิสาชัย๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๕๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๙เด็กหญิงอรัญญาจันทะเสน๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๕๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๐เด็กหญิงอัมพรสุดไชย๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๕๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๑เด็กชายอิทธิกรวิชาพูล๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๕๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๔เด็กชายอชิรวุฒิสิงห์เผ่น๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๕เด็กหญิงกันยาภรสุขเสริม๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๒เด็กหญิงกมลวรรณทางชอบ๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๓เด็กชายคุณานนท์สาธุจรัญ๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๔เด็กหญิงจิรวรรณพลึกรุ่งโรจน์๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๕เด็กชายจิรายุพิศนอก๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๖เด็กหญิงชญานิศทะนงค์๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๗เด็กชายธีรวัชรดำบรรณ์๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๘เด็กหญิงนภัสสรกันหาวัน๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๙เด็กชายพงษ์ศกรกาสา๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๖๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๑เด็กหญิงพัชรภรณ์โสภานเวช๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๒เด็กหญิงพัชรินทร์พูลทอง๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๓เด็กหญิงภัสสรนักเทศน์๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๔เด็กชายยงชัยศิริมงคล๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๕เด็กหญิงรัชชุดาศรศิลป์๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๖เด็กชายวรสิทธิ์แรกเรียง๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๘เด็กหญิงสิรินดากีดกัน๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๙เด็กหญิงอนิษาคำลือ๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๓๐เด็กหญิงอริศรานิยันตัง๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๓๑เด็กหญิงอริศราสิงห์เผ่น๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๗๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๓๒เด็กหญิงอาทิติยาพึ่งนา๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๘๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๐เด็กหญิงพรณภารู้แสวง๒๕๕๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๘๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๗เด็กหญิงวิชุดาพาแก้ว๒๕๕๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๑
๘๒.อบ ๔๕๑๖๑/๐๖๙๖เด็กหญิงนรีรักษ์ดวงบุตร๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๑
๘๓.อบ ๔๕๑๖๑/๐๖๙๗เด็กชายภูมิสิษฐบุญเสริม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๑
๘๔.อบ ๔๕๑๖๑/๐๖๙๙เด็กชายวีรยุทธมูลแก้ว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๑
๘๕.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๐เด็กชายสมาศักดิ์สืบสนุก๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๑
๘๖.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๑เด็กหญิงอรวรรณศาลาน้อย๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๑
๘๗.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๒เด็กหญิงอัญญาณีดวงพุฒ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๑
๘๘.อบ ๔๕๑๖๑/๐๖๙๕เด็กชายเตวิชบุญมานัน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๑
๘๙.อบ ๔๕๑๖๑/๐๖๙๘เด็กหญิงรุ่งทิวาแสงลับ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๑
๙๐.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๓เด็กชายจักรกฤษ์พรมสอน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๑
๙๑.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๔เด็กหญิงฐิติมาเบ้าคำ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๑
๙๒.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๕เด็กหญิงณัฐชญาบุญประจำ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๑
๙๓.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๖เด็กหญิงปสุกานต์พรหมกสิกร๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๑
๙๔.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๗เด็กหญิงพิมพ์มาดาศรีเจริญ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๑
๙๕.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๘เด็กหญิงกนกอรเพชราเวช๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๑
๙๖.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๙เด็กหญิงจริยาวดีสีสุวะ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๑
๙๗.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๑๐เด็กหญิงชณัญธิดาจันทร์แจ้ง๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๑
๙๘.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๑๑เด็กชายพงศกรพิมพ์บุตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๑
๙๙.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๑๒เด็กชายสุรพัศมังคละพลัง๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๑
๑๐๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓นางวิภาดาสีหาบุตร๒๕๒๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐