ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๑๐๑.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๘เด็กชายณัชพลสิทธิมัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๐๒.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๔เด็กหญิงนิศาชลทางชอบ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๐๓.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๕เด็กหญิงธฤตสุตาปัญญายงค์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๐๔.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๖เด็กหญิงลัดดาศุภลักษณ์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๐๕.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๑นางสาวสุตศิณีอ่อนสิงห์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๐๖.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๓นายจิรัณวรรธน์พละศักดิ์๒๕๒๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๐๗.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๒นางสาวกฤษณาต้นวงษ์๒๕๒๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๐๘.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๑นางสาววิไลวรรณเสนาใหญ่๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๐๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๒นางสาวสุพัตราอัปกาญจน์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๑๐.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๗นางสาวธิดารัตน์หาโค้น๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๑๑.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๙นางสาวน้ำทิพย์โคตสมบัติ๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๑๒.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๐นางสาวสุทธิดาอ่อนตาม๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๑๓.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๓นางสาวจุไรรัตน์วงค์ขัน๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๑๔.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๔นางสาวนภาลัยปัดธรรมมา๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๑๕.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๕นางสาวศิริกานดาแก่นพันธ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๑๖.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๖นางสาวกัญรินทร์ปัตภัย๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๑๗.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๘นางสาวศจีรัตน์มีพิมพ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๑๘.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๔นางสาวกมลฤดีปักกาสัง๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๑๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๕นางสาววิลาพรยุตวัน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๒๐.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๖นางสาวศิริรัตน์อุปเสน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๒๑.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๗นายอภิชาตบูรณะศรี๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๒๒.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๘นางสาวพรวดีสืบก่ำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๒๓.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๐เด็กหญิงประภัสสรคำเภา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๒๔.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๑เด็กชายยุทธการทองทับ๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๒๕.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๒เด็กหญิงอรัญญาดำบรรณ์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๒๖.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๓เด็กชายศราวุฒิคำอ่อน๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๒๗.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๙นางสาวทิพย์ตะวันวารินทร์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๒๘.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๐เด็กหญิงวรรณิษาแสงพระจันทร์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๒๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๙เด็กหญิงณัฐณิชาวายะลุน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๓๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘เด็กชายฐากูรทองดอนง้าว๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๓๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๐เด็กชายสุรียัณห์กลบกลิ่น๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๓๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๔เด็กชายธนวัฒน์พงษ์เสือ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๓๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๕เด็กชายนรินทรภาษี๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๓๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๖เด็กชายภานุเดชศรีบูรณ์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๓๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๙เด็กหญิงฐิติมาสายตา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๓๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๐เด็กหญิงปรียานุชภู่ยิ้ม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๓๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๑เด็กหญิงปิยธิดาสายรัตน์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๓๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๒เด็กชายพชรชินวงศ์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๓๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๓เด็กชายภูมิสิษฐ์บุญเสริม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๔๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๔เด็กหญิงรุ่งราตรีสมตัว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๔๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๕เด็กชายวีรยุทธมูลแก้ว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๔๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๗เด็กชายสมาศักดิ์สืบสนุก๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๔๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๘เด็กชายสราวุฒิมิ่งขวัญ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๔๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๙เด็กหญิงสายรุ้งหลักคำ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๔๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๐เด็กหญิงอรวรรณศาลาน้อย๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๔๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๑เด็กหญิงอัญญาณีดวงพุฒ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๔๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๓เด็กชายเตวิทย์แก้วใส๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๔๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๗เด็กชายเดชดำรงค์บุญลา๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๔๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๖เด็กหญิงศิรภัสสรคำชุมภู๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๕๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๒เด็กชายเตวิชบุญมานัน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๕๙