ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๑๐๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๒นางสาวภัทราวดีเครือสีดา๒๕๒๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๐๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๑เด็กหญิงจิดาภาจันทราภรณ์๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๐๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๐เด็กหญิงชฎาพรนาทันริ๒๕๔๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๐๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๒เด็กชายกฤษณะคนเที่ยง๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๐๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๓เด็กชายธรรมรัตน์ขันธ์สิงห์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๐๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๔เด็กชายนันทะกอนบุญเติม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๐๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๕เด็กหญิงนิภาพรทิณะเสวก๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๐๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๖เด็กหญิงนรีรักษ์ดวงบุตร๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๐๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๔เด็กชายกิตติชัยดวงพุฒ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๕เด็กชายจักรกฤษ์พรมสอน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๖เด็กชายณัชพลคำพรม๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๗เด็กชายณัฐวุฒิภาษี๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๘เด็กชายชาญวิทย์ดวงบุตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๙เด็กชายศุภกรบุญเติม๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๐เด็กชายเอกราชแก้วเนตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๒เด็กชายณัฐพลคล่องแคล่ว๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๓เด็กหญิงกัณญากรณ์โชติพันธ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๔เด็กหญิงขวัญตาวรพันธ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๑๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๕เด็กหญิงเพียงเดือนพิมกันต์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๖เด็กหญิงพริมาจารแก่น๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๗เด็กหญิงยุพาพินหอมผกา๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๘เด็กหญิงวิลาวรรณมณีสุทธิ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๙เด็กหญิงธัญลักษณ์กาญจนะชาติ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๑เด็กชายเกรียงไกรมงคลเลิศ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๗เด็กหญิงรุ่งทิวาแสงลับ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๑เด็กชายธรรมรัตน์สายรัตน์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๐เด็กชายธนกฤตสมตัว๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๕นายรัตกุลกุลวงศ์๒๕๒๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๒๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๗นางสาวเครือวัลย์หอมหวล๒๕๓๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๔นางสาวดลหทัยจำปาโท๒๕๓๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๖นางสาวรัตติกาลโชติพันธ์๒๕๓๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๙เด็กชายธนาธิปอเนกา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๐เด็กชายสราวุธบุตรจันทร์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๑เด็กชายวรากรพันธ์แสน๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๒เด็กหญิงอลิศราพึ่งนา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๓เด็กหญิงกนกรดาคณากันต์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๒เด็กหญิงจิราภรณ์ปาสา๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๓เด็กหญิงปสุกานต์พรหมกสิกร๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๓๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๔เด็กหญิงนันทิศาทนไทย๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๕เด็กหญิงณัฐชญาบุญประจำ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๖เด็กหญิงจันทร์หอมทองผา๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๗เด็กหญิงนันติยาเจริญท้าว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๘เด็กหญิงสิริยากรเท่าบุรี๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๘เด็กชายพงศกรพิมพ์บุตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๙เด็กชายวัชรกรบัวกอ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๐เด็กชายสุรพัศมังคละพลัง๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๑เด็กหญิงพรรณพษาวิชาพูล๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๒เด็กหญิงชณัญธิดาจันทร์แจ้ง๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๔๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๓เด็กหญิงวิลัยพรจันทพันธ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๕๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๔เด็กหญิงชุติกาญจน์ดำบรรณ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐