ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๑๕๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๕เด็กชายชลแสนแก่นสา๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๕๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๖เด็กชายดนัยทองลิ้มสุด๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๕๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๗เด็กชายวัชรินธรทองแก้ว๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๕๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๘เด็กหญิงไพลินทานาฤทัย๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๕๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๙เด็กหญิงกนกอรเพชราเวช๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๕๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๐เด็กหญิงจริยาวดีสีสุวะ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๕๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๑เด็กชายธีรกุลขานสันเทียะ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๕๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๒นางสาวกาญจนรักษ์หาเคน๒๕๒๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๕๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๖นางสาวสุธิดาแพงจักร๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๗นางสาวพรมรินทร์ยุตวัน๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๘นางสาวปิ่นคำสุขเสริม๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๔นางสาวหนึ่งฤทัยจันทร์แรม๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๕นางสาวสุภาภรณ์จันทะสาร๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๙เด็กหญิงอารีญาศรีบุญ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๐เด็กหญิงวรรณาพรป้อมสาหร่าย๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๑เด็กหญิงศศิวิมลสีจันแดง๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๒เด็กหญิงลิลาวัลย์แก่นสาร๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๓เด็กชายวันมงคลยุตวัน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๖๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๑เด็กชายประสิทธิ์จันทะนันต์๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๗๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๖เด็กชายสิทธิพลเหลาผา๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๗๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๗เด็กหญิงพลอยเวฬุวนารักษ์๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๗๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๘เด็กหญิงธิดารัตน์หาญแจต๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๗๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๙เด็กชายเอกลักษณ์ยี่โถ๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๗๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๐เด็กชายพงษ์พันธ์สีสะอาด๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๖๐
๑๗๕.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๐นางสมคิดสืบสนุก๒๕๑๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๗๖.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๗นางมณีจันทวงษ์๒๕๒๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๗๗.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๔นางสาวจันทร์ทิพย์แก้วประกอบ๒๕๒๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๗๘.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๘นายวันชัยชาวเมืองโมง๒๕๒๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๗๙.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๓นายกอร์ปพงษ์เอื้อทาน๒๕๒๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๘๐.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๕นางสาวชมสิริริ้วทอง๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๘๑.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๙นางสาวศิริพรงอมสงัด๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๘๒.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๖นางปานกนกสาริบูรณ์๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๘๓.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๒นายวุฒิชัยนามแก้ว๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๘๔.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๑นายนันทพัทธ์แดงน้อย๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๘๕.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๐เด็กชายนัฐพลโสภาสิน๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๘๖.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๙เด็กหญิงสุกัญญาดีพรหม๒๕๔๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๘๗.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๗นายพรหมพชรเกตดี๒๕๑๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๘๘.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๖นางบุษบาบำรุงศิลป์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๘๙.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๔นายสุนทรกมุทรัตน์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๙๐.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๕นายธีรพงษ์พูลทอง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๙๑.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๓นางสาวชมาภรณ์สืบอ้วน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๙๒.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๑เด็กชายภาสกรทองโบราณ๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๙๓.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๒เด็กหญิงปณิสรานิมาร๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๙๔.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๙เด็กชายทินภัทรทุราช๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๙๕.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๐เด็กหญิงพัชรีบัวศรี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๙๖.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๗เด็กชายวุฒิชัยใหญ่ผา๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๙๗.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๘เด็กหญิงกัญญารัตน์เชื้อจำพร๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๖๐
๑๙๘.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๗นายสุขสันต์พวงทอง๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๑๙๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๖นางสาวธัญลักษณ์สืบศรี๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๖๐
๒๐๐.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๘เด็กชายณัชพลสิทธิมัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก๒๕๖๐