ค้นหา
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา
ลำดับ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล พ.ศ.เกิด องค์กร/สถานศึกษา อำเภอ ชั้น พ.ศ.
๑๕๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๘เด็กชายกิตติพศเหมแดง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๕๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๙เด็กชายพรรณานักเทศน์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๕๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๐เด็กชายพรรษาปัดภัย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๕๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๑เด็กชายพิทักษ์เสน่หา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๕๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๒เด็กหญิงภัสสรสาละธิต๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๕๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๓เด็กหญิงรุ่งนครสุดหล้า๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๕๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๓เด็กชายทินกรบัวผัน๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๕๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๔เด็กชายธนวัฒน์สีทองรัตน์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๕๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๕เด็กหญิงธัญชนกพิมพ์บุตร๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๖๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๖เด็กชายธีรภัทรชมจันทร์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๖๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๗เด็กชายนครินทร์นักเทศน์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๖๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๑เด็กหญิงพิมพ์มาดาศรีเจริญ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๖๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๒เด็กชายหยกไทยทนงค์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๖๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๕นายพรหมพชรเกตดี๒๕๑๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๖๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๒นางบุษบาบำรุงศิลป์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๖๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๖นายเดชชาติจันทราภรณ์๒๕๒๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๖๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๙นายธีระพงษ์พูลทอง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๖๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๑เด็กชายเจษฎาจันดียืน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๖๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๔เด็กชายภานุพงศ์โสภา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๗๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๙เด็กชายศุภาชัยจำปาโท๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๗๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๐เด็กชายนันธวัชบัวผัน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๗๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๓เด็กหญิงนันวิตาวงขันธิ์๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๗๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๔เด็กหญิงสิริรัตน์สินธุ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๗๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๗เด็กหญิงยุพินโพธิ์ศรี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๗๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๘เด็กหญิงพัชรีบัวศรี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๗๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๓เด็กหญิงเสาวลักษณ์สาสี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๗๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๕เด็กชายทินภัทรทุราช๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๗๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๖เด็กหญิงวิจิตราสีบุญ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๗๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๗เด็กหญิงมลธิตาจารุตัน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๘๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๘เด็กหญิงเขมินีนาโท๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี๒๕๕๙
๑๘๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๐เด็กชายภูริภัทรมงคลชัยพัฒนะ๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๘๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๐เด็กหญิงพิมพ์ดาวโสมมา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๘๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๑เด็กชายภณพนพกลิ่นหอม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๘๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๒เด็กชายวาทีโสมาบุตร๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๘๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๓เด็กชายสถาพรหอมผกา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๘๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๔เด็กชายสุเมธถูกธรรม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๘๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๕เด็กชายอัครวินท์คำพรม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๘๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๑เด็กชายณัชพลสิทธิมัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๘๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๒เด็กชายทักษิณชินโพคัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๙๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๔เด็กชายนาราศิริยาตรา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๙๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๕เด็กหญิงศศิกานต์ตระการจันทร์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๙๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๖เด็กหญิงสุนิสาสระกำ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๙๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๗เด็กหญิงอารียาบุญภา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๙๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๘เด็กชายเมธีที่ดี๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๙๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๙เด็กหญิงเส้นหมี่แก้วเนตร๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๙๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๓เด็กหญิงนันทนิดากุลมณี๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๙๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๙เด็กหญิงกานต์ธิมาแก่นสา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๙๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๐เด็กหญิงกิตติยาหมั่นชัย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๑๙๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๑เด็กหญิงชนิดาคำหาญาติ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙
๒๐๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๒เด็กชายธีรศักดิ์สายสุดตา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท๒๕๕๙